• Novinky zo života školy

      • Chceš sa stať autotronikom?

       Žiaci 9-tych ročníkov základnej školy !!!

       Od 1. septembra 2015 na Spojenej škole – Strednej odbornej škole automobilovej otvárame nový štvorročný študijný odbor autotronik. Tento štvorročný študijný odbor, ukončený maturitnou skúškou, je určený chlapcom a dievčatám, ktorí sa chcú vo svojom profesionálnom živote venovať povolaniam úzko spätými s diagnostikou, údržbou a opravami motorových vozidiel.

       Jedinečnosť študijného odboru spočíva v tom, že:

       - reaguje na pokrokové trendy vývoja v konštrukcii automobilov a ich diagnostike

       - pripravuje absolventa, ktorý vie aplikovať teoretické vedomosti v praxi, nakoľko odborný výcvik bude realizovaný v autorizovaných servisoch v Banskobystrickom regióne

       - absolvent okrem maturitného vysvedčenia získa aj výučný list, čím nadobudne väčšie možnosti uplatnenia na trhu práce ako aj v podnikateľskej oblasti

       Absolvent odboru má možnosť uplatniť sa ako:

       - špecialista na automobilovú diagnostiku

       - prijímací technik autorizovaného servisu

       - vedúci autorizovaného servisu

       - vedúci pracoviska opráv

       Deviataci ! Pri výbere svojho budúceho povolania myslite na to, že „dnes sú autá in“ a vy, ako skončení autotronici, budete zabezpečovať ich bezporuchový chod.

      • Propagujeme vedu a techniku medzi žiakmi

      • V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku založila Spojená škola, Školská 7 v Banskej Bystrici dňa 13. novembra 2013 pobočku Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS).

       Na ustanovujúcej schôdzi vystúpil s príhovorom doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc. predseda územného koordinačného centra ZSVTS a prítomných tiež pozdravil riaditeľ Spojenej školy, Školská 7, Ing. Ján Žuffa.

       Cieľom založenia pobočky ZSVTS je popularizovať u žiakov Spojenej školy vedu a techniku, vzbudiť u nich záujem o štúdium technických disciplín a informovať ich o najnovších poznatkoch vedy a techniky v oblasti automobilového a elektrotechnického priemyslu.

       Škola technického zamerania aká je Spojená škola, Školská 7 si plne uvedomuje, že veda a technika sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku, a tak uvítala myšlienku založiť pobočku ZSVTS. Prístup k najnovším vedeckým poznatkom posunie vzdelávanie našich žiakov k vyššej úrovni rozvíjania ich tvorivých schopností, ktoré im dajú väčšiu možnosť pri uplatňovaní sa na domácom a európskom trhu práce. Už v školskom roku 2012/2013 žiaci deviatych ročníkov základných škôl pochopili potrebu vyučiť sa v strojárskych, elektrotechnických, automobilových odboroch a tiež informačných technológiách, a tak škola prijala v školskom roku 2013/2014 do prvého ročníka 210 žiakov.

      • Stredná odborná škola podnikania

       SŠ  SOŠ podnikania_náborový_leták.pdf

        

        

       Stredná odborná škola automobilová

       SŠ  SOŠ automobilová_náborový_leták.pdf

        

        

       Stredná odborná škola elektrotechnická

       SŠ-SOŠE má dlhodobú tradíciu a svojimi vzdelávacími programami pripravuje odborníkov pre oblasť elektrotechniky, počítačových sietí a pre programovanie a obrábanie CNC strojmi. Preto má nielen v meste Banská Bystrica ale i v regióne BBSK svoje opodstatnenie. Pedagogickí zamestnanci majú záujem o modernizáciu edukačného procesu s využitím IKT. Škola je lokálna akadémia CISCO. Škola je veľmi dobre technicky vybavená.

       Rastúci záujem zamestnávateľov o absolventov našej školy má stúpajúci charakter o čom svedčia i štatistické údaje. Škola ponúka ubytovanie vo vlastnom internáte a stravovanie v školskej jedálni a to všetko v priestoroch našej školy.

       Škola vytvára taktiež dobré podmienky pre záujmovú činnosť študentov v odborných učebniach, dielňach odborného výcviku ako i v školskej telocvični po vyučovaní. O tejto skutočnosti svedčí i bohatá ponuka krúžkov, ktoré škola študentom ponúka.

       Veľkou výhodou oproti iným školám je dobrá spolupráca s mnohými firmami regiónu v rámci odborného výcviku, ktorý v poslednom ročníku štúdia absolvujú študenti našej školy práve v týchto firmách.

        

       Súčasťou SPOJENEJ ŠKOLY sú:

          

       Školský internát

       Autoservis OV Vlkanová

       Autoškola

        

      • OZNAM

      •  

       "OZNAM o ZMENE NÁZVU ŠKOLY"

        

       Riaditeľstvo Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica oznamuje zmenu názvu organizačnej zložky Spojenej školy.

        

       Pôvodný názov "Spojená škola - Stredná odborná škola"

        

       sa od 1. septembra 2012 mení na

        

       nový názov "Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania".

      • Slávnostné otvorenie školského roku 2012/2013

      •  

       Slávnostné otvorenie školského roku 2012/2013 na Spojenej škole – SOŠ automobilovej a SOŠ sa uskutoční dňa 03. septembra 2012 o 9,15 hod. na školskom ihrisku.

        

       Triedy 2.AO (pracovník marketingu) a 4.AO (obchodný pracovník) sa zúčastnia otvorenia šk.r. 2012/2013 o 8,30 hod. na Zvolenskej ceste.

        

       Ing. Ján Žuffa, riaditeľ SŠ

      • Výmena vchodových dverí na školskej telocvični

       Dňa 15. júna 2012 sa na našej telocvični začali práce na výmenu vchodových dverí.

         

      • Cesty za poznaním minulosti

       Dňa 7. júna 2012 sa v priestoroch múzea SNP konalo vyhodnotenie 4. ročníka celoslovenskej súťaže v literárnej a výtvarnej tvorbe.

       Poslaním súťaže je vyhľadávať talenty a zároveň prehlbovať vzťah mladej generácie k národným dejinám.

       Celkovo sa do literárnej súťaže prihlásilo 270 prác a do výtvarnej 590 prác. Preto nás veľmi potešil úspech Marianny Orgoniovej, ktorá vo výtvarnej tvorbe obsadila krásne 2. miesto a Filip Foltán si svojou literárnou prácou vybojoval 3. miesto.

       Ceny si ocenení prevzali z rúk podpresedníčky NR SR – p.Lašákovej.

       Mgr. J.Kováčová

      • Autoškola na Spojenej škole

       Autoškola sa zaoberá výcvikom  vodičov na získanie vodičského oprávnenia skupiny B (osobné autá do celkovej hmotnosti 3,5 t). Zároveň úspešný absolvent autoškoly získa   vodičské oprávnenie na skupinu AM (malý motocykel) a  B1 (štvorkolka) .

       Technická základňa autoškoly je na požadovanej úrovni. Praktické jazdy sa uskutočňujú na automobile Škoda Fabia a priestory autocvičiska sú v areáli školy na Zvolenskej ceste 18. Viac

      • Autoservis Vlkanová - odborný výcvik pre našich študentov

       Sme univerzálny autoservis s viac ako 10 ročnou tradíciou  zameraný na kompletný servis osobných a malých dodávkových motorových vozidiel všetkých značiek.

       Autoservis pozostáva z AUTODIELNE, KLAMPIARSKEJ DIELNE, LAKOVACEJ DIELNE, ELEKTRODIELNE a PNEUSERVISU

       (Viac o autoservise Vlkanová TU)

      •  

       Article image

       Vážení rodičia a žiaci

             Dovoľte, aby som sa vám prihovoril v mene veľkého kolektívu pedagogických a nepedagogických zamestnancov Spojenej školy. Spojená škola má tri organizačné zložky: 

       • Strednú odbornú školu automobilovú
       • Strednú odbornú školu elektrotechnickú
       • Strednú odbornú školu (bývalá Dievčenská odborná škola a SOU obchodné)
       V tomto školskom roku študuje v Spojenej škole 1 200 žiakov v rôznych študijných a učebných odboroch.

       Obrázok

             Milí deviataci, v tomto období sa rozhodujete, ktorú školu si vyberiete pre vaše ďalšie vzdelávanie. Možno hľadáte takú školu, ktorá vám ihneď po jej absolvovaní pomôže zaradiť sa na trh práce, alebo ísť študovať na vysokú školu. Som presvedčený, ako riaditeľ tejto školy, že vaše požiadavky naplní práve naša škola. 
             Spojená škola vám ponúka štúdium v nasledujúcich trojročných učebných a štvorročných študijných odboroch.

       Ing. Ján Žuffa

        

  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • ss.skolska7@gmail.com
   • sosakcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
   • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
   • IČO: 37956108
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5917