• Erasmus 2019

     •  

      Program:

      Erasmus+

      Kľúčová akcia 1:

      Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

      Akcia:

      KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

      Názov projektu:

      Spoločne to dokážeme

      Celkové trvanie projektu:

      12 mesiacov

      Doba realizácie projektu:

      01.09.2019 – 31.08.2020

      Maximálna výška grantu:

      29 850,00 EUR

      Zmluva o poskytnutí grantu:

      2019-1-SK-KA102-060595

      Koordinátor projektu:

      RNDr. Mária Baloghová

       

       

      Ciele projektu:

      1. získať praktické zručnosti u žiakov a umožniť im rozvoj odborných vedomostí, praktických zručností a nadobudnúť skúsenosti z odlišných postupov pri výkone profesie v iných krajinách. Získať zručnosti pri výkone niektorých činností autotronika. Zároveň stáž má byť aj praktickou pomocou pri zvládaní učiva a jej využitie pri maturitnej skúške,

      2. u pedagógov získať odborné vedomosti, inovatívne metódy vyučovania v odbore autotronik, získať zručnosti pri odbornom výcviku, poznať postupy a osobitosti pri maturitnej skúške,

      3. upevniť a rozvinúť spoluprácu s partnerskou školou, vytvárať užšiu spoluprácu pri odovzdávaní informácií o nových trendoch a odboroch vzdelávania a nových metódach pri vyučovaní a odbornom výcviku.

       

      Aktivity projektu:

      Odborná príprava zamestnancov

      Aktivity sa zúčastnia 6 pedagógovia, z toho 4 učitelia a 2 majstri OV u partnera Střední odborná škola a Střední odborné učilište, Hradec Králové.

      Účastníci budú zaradení na jednotlivé pracoviská a do tried súbežne so žiakmi. Počas 5 dní absolvujú pozorovanie v triedach 3. a 4. ročníka odboru autotronik a zúčastnia sa aj prác na pracovisku dielne školy a jeden deň priamo u zamestnávateľov. Na teoretickom vyučovaní sa každý účastník zúčastní náčuv na predmete, ktorý vyučuje. Počas stáže budú pozorovať vyučovací proces s dôrazom na používané metódy vyučujúcich, podľa tematických celkov a obsah odovzdávaných informácií. Počas pobytu na praxi budú pozorovať proces výučby a zapájať sa do činností, ktoré budú rozdelené na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov a "oživovanie" a kontrolu chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel. Zúčastnia sa na práci s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov - skúšobne vstrekovačov. Okrem priamej návštevy na hodinách sa zúčastnia besedy s vedením školy, učiteľmi odborných predmetov a majstrami partnerskej organizácie na predmetovej komisii. Cieľom tejto aktivity bude získať podrobné informácie o priebehu maturitnej skúšky, analyzovať dokumenty z maturitnej skúšky a poznať obsah prípravy na maturitnú skúšku.

       

      Krátkodobá mobilita učiacich sa v OVP

      Prax bude pripravená na 14 dní vrátane cesty pre 12 žiakov.  Žiaci školy odboru autotronik sa zúčastnia na praktickom výcviku v dielňach  partnera projektu Střední odborná škola a Střední odborné učilište, Hradec Králové a na pracoviskách u zamestnávateľov.

      Účastníci budú zaradení na jednotlivé pracoviská do dielní. Počas stáže budú pracovať v 3 rôznych dielňach školy. Krátko sa zúčastnia aj na teoretickom vyučovaní odborných predmetov. Časť praxe absolvujú u zamestnávateľov ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny, Fa RENE a.s., Iveco Czech Republic,a.s. Témy a vlastné pracovné činnosti budú rozdelené na diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov a „oživovania“ a kontrola chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel. Súčasne bude predvedená ukážka a následne práce s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov – skúšobne vstrekovačov

      Očakávané vzdelávacie výstupy:

      Žiaci by mali získať tieto vzdelávacie výstupy:

      vedomosti:

      - poznať funkcie diagnostiky podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov

      - poznať príčinu chybových hlásení všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel

      - vedieť charakterizovať prácu s diagnostikou palivových systémov vznetových a zážihových motorov - skúšobne vstrekovačov

      zručnosti:

      - realizovať diagnostiku podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel vrátane alternatívnych pohonov

      - zrealizovať "oživovanie" pohonov vozidiel vrátane alternatívnych pohonov

      - kontrolovať chybové hlásenia všetkých systémov riadenia jednotlivých obvodov cestných motorových vozidiel

      Pedagógovia sa zúčastnia na výučbe v triedach i na výučbe v dielňach a u zamestnávateľov. Ich vzdelávacími výstupmi budú:

      vedomosti:

      - vedieť popísať inovatívne metódy vyučovania, ktoré chcú implementovať do vyučovania svojich

      predmetov a počas praxe

      - vymenovať postupy ktoré si osvojili pri vyučovaní a v praxi

      - definovať postupy pri maturitnej skúške odboru autotronika

      - poznať obsah odborných predmetov autotronik, ich osnov a učebných plánov

      zručnosti:

      - vedieť zrealizovať výučbu s použitím inovatívnych metód a postupov

      - vedieť pripraviť proces maturitnej skúšky

      - vedieť navrhnúť zmeny do ŠkVP autotronik

       

      Program Erasmus+:

      Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

      Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

      Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

       

      Písali o nás:

      Článok MY Banskobystrické noviny

      Zverejnenie článku na webstránke Úradu BBSK

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • ss.skolska7@gmail.com
   • sosakcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
   • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
   • IČO: 37956108
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 223