• Erasmus 2021

     • Informácie o projekte

     •  

                                                     

      Program:

      Erasmus+

      Kľúčová akcia 1:

      Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

      Akcia:

      KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

      Názov projektu:

      Prinášame inovácie

      Celkové trvanie projektu:

      12 mesiacov

      Doba realizácie projektu:

      01.09.2021 – 31.08.2022

      Maximálna výška grantu:

      48 478,00 EUR

      Zmluva o poskytnutí grantu:

      2021-1-SK01-KA122-VET-000017035

      Koordinátor projektu:

      RNDr. Mária Baloghová

      Spojená škola Banská Bystrica poskytuje svojim žiakom vysoko kvalitné vzdelávanie zamerané na požiadavky súčasného slovenského a medzinárodného trhu práce. Aby naši absolventi boli konkurencieschopní, potrebujú kvalitnú odbornú prípravu aj v zahraničí.  V školskom roku 2021/2022 škola získala grant na projekt v rámci programu ERASMUS+ na zabezpečenie odbornej stáže žiakov a pedagogických zamestnancov v Česku a Nemecku. 

      Účasť žiakov školy na stáži bude výrazným posunom v ich odbornom vzdelávaní. Implementácia teoretickej prípravy do reálneho života konkrétnej firmy v medzinárodnom prostredí im umožní vytvoriť prvotné pracovné skúsenosti, návyky a zručnosti. Žiaci tým získajú zvýšenú kvalitu pri vzdelávaní a príprave, predpoklady pre celoživotné vzdelávanie, väčšiu samostatnosť a posilnenie sebadôvery a interkultúrneho povedomia. Zároveň sa vytvorí výrazný motivačný nástroj na podporu rozvoja ich odborných a jazykových kompetencií, ktoré sú potrebné pre zaradenie na trh práce. Osvojením týchto moderných pracovných postupov získajú účastníci zručnosť, ktorá bude prínosná nielen pre nich samotných, ale aj pre ich budúceho zamestnávateľa. Žiaci si prehĺbia znalosti z anglického jazyka, ktorým budú komunikovať na pracovisku.

      Účasť pedagogických zamestnancov na stáži v partnerskej škole povedie k rozšíreniu zahraničnej spolupráce, získanie medzinárodných poznatkov a ich transformovanie do výučby a odbornej praxe u nás.

       Po absolvovaní stáže účastníci dostanú certifikáty - Europass-Mobilita.

      Ciele projektu:

       

      1. získať praktické zručnosti u žiakov a umožniť im rozvoj odborných vedomostí, praktických zručností a nadobudnúť skúsenosti z odlišných postupov pri výkone profesie v iných krajinách. Získať zručnosti pri výkone niektorých činností autotronika. autoopravára a kozmetika.

      2. u pedagogických zamestnancov získať odborné vedomosti a inovatívne metódy vyučovania – modulové vyučovanie v odbore autotronik a zároveň upevniť a rozvinúť spoluprácu s partnerskou školou, vytvárať užšiu spoluprácu pri odovzdávaní informácií o nových trendoch a odboroch vzdelávania a nových metódach pri vyučovaní a odbornom výcviku.

       

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • ss.skolska7@gmail.com
   • sosakcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
   • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
   • IČO: 37956108
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 92