• Novinky

      • Do kroniky mesta pribudli ďalšie významné mená

      • Koniec februára sa v Banskej Bystrici opäť niesol v slávnostnom duchu. V Cikkerovej sieni radnice si prevzalo ocenenia Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora za rok 2018 desať laureátov, ktorí doplnili mozaiku osobností Banskej Bystrice. Každý z nich svoj život zasvätili mestu pod Urpínom, a preto im patrí náš obdiv a uznanie.

       Medzi laureátmi bol aj  riaditeľ našej školy Ing. Ján Žuffa, ktorý bol ocenený Cenou primátora 2018 za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania a za vytváranie podmienok pre rozvoj mládeže v meste. Je priekopník v zavedení inovatívnej metódy vyučovania odborného  výcviku žiakov prostredníctvom produktívnej práce. Jeho zásluhou sa škola stala Pilotným centrom ZAPu a Centrom pre vzdelávanie a prípravu pre strojárstvo a automobilový priemysel.

       Zamestnanci Spojenej školy v Banskej Bystrici svojmu riaditeľovi srdečne blahoželajú k významnému oceneniu a prajú mu ešte veľa pracovných a osobných úspechov.

      • Spojená škola Banská Bystrica – organizátor celoštátneho finále súťaže ZENIT

      • Zručnosť, Elán, Nápaditosť, Invencia, Tvorivosť - to sú vlastnosti, ktorými disponujú všetci účastníci súťaže ZENIT. Súťaž ZENIT už 35 rokov vedie technicky zamerané školy a ich žiakov k súťaženiu v odboroch, v ktorých sa vzdelávajú žiaci počas troch alebo štyroch rokov a po ich ukončení nastupujú do rozhodujúcich povolaní v odvetví národného hospodárstva a to v elektrotechnike a v strojárstve. Vyhlasovateľom súťaže je každoročne MŠVVaŠ a odborným garantom ŠIOV.

       Organizovaním finále 35. ročníka ZENIT v elektronike a programovaní a 20. ročníka ZENIT v strojárstve bola v tomto roku poverená Spojená škola, Školská7, Banská Bystrica. Súťaž prebiehala v dňoch 12. až 14. februára 2019 v priestoroch jednej z jej organizačných zložiek - SOŠ elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18.

       Na úspešné zvládnutie tejto náročnej úlohy Spojenú školu predurčovalo nielen kvalitné technické vybavenie reflektujúce požiadavky dnešnej modernej doby a vysoko kvalifikovaný pedagogický personál, ale aj to, že práve táto škola zabezpečuje prípravu žiakov v učebných aj študijných odboroch, ktoré prekrývajú po celej šírke odvetvie strojárskeho, automobilového, elektrotechnického priemyslu, digitálnych sietí a tiež obchodu a služieb cestovného ruchu. V súčasnej dobe sa v škole pripravuje na svoje povolanie, odborné činnosti a vysokoškolské vzdelávanie takmer 750 žiakov.

        V tohtoročnom finále 35. ročníka súťaže ZENIT v elektronike a programovaní a 20. ročníka ZENIT v strojárstve si medzi sebou zmeralo sily 93 žiakov z rôznych typov stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska – víťazov krajských kôl jednotlivých súťaží, v ktorých dokázali svoje vedomosti a zručnosti. Žiaci počas finále potvrdili svoj technický um, pretavili ho do výslednej práce, ktorá bola vyhodnotená porotou.

       Trojdňové zápolenie sa skončilo. Najlepší si odniesli víťazné poháre, diplomy a vecné ceny. Mnohí z nich budú reprezentovať Slovenskú republiku v medzinárodných súťažiach. V konečnom dôsledku sú víťazmi všetci, ktorí zapojením sa do súťaže vhodne zúročili svoje nadanie, zručnosť a cieľavedomosť.

      • O nás aj v Európe SC

      • Aj tento rok  žiaci, učitelia a majstri odborného výcviku našej školy prezentovali návštevníkom obchodného centra Európa prácu a možnosti štúdia podľa jednotlivých odborov.

       Ukážky činnosti  žiakov našej školy vyvolali záujem  a otázky mnohých návštevníkov.  S radosťou sme im odpovedali a s hrdosťou sa pochválili tým , čo  naša škola ponúka širokej verejnosti.

       Pneumatické aplikácie, elektronické zariadenia, ručne zhotovené motokáry, diagnostické prístroje pre automobily, ručne zhotovené pušky a náboje či študentské firmy  alebo kozmetické služby  pre ženy - všetky tieto oblasti odbornosti sa stretli na niekoľkých metroch štvorcových tak, aby spoločne predstavili okúzľujúce divadlo skĺbenia techniky a krásy, ktorú naša Spojená škola dokáže poskytnúť.

       Zameranie na odbornosť a prax v našej škole je dôvodom  každoročného  nárastu počtu žiakov, ktorí majú istotu uplatnenia sa na pracovnom trhu.

       Nuž na čo veľa slov, stačí si zalistovať vo fotoalbume a sami sa presvedčíte, kde je tá správna cesta profesionálneho úspechu.

       Ing. Valová

      • Majster Slovenska na Dni otvorených dverí

      • Dávid Derďák, majster Slovenska pretekov automobilov do vrchu v triede E1-1400 v roku 2018, sa s podporou pretekárskeho teamu Kesko racing team zúčastnil Dňa otvorených dverí na našej škole. Dávid je žiakom II.CA triedy v študijnom odbore autotronik. Predviedol svoje víťazné vozidlo, Fabiu, s úpravou na preteky do vrchu. Tiež svoje trofeje z aktuálneho ročníka pretekov, ktorý bol pre Dávida prvým a hneď víťazným. Súčasťou jeho prezentácie pred žiakmi našej školy a hosťami bola aj výbava špeciálne upraveného vozidla, spĺňajúceho normy Slovenskej asociácie motoristického športu a povinná výbava jazdca.

       Obrovským zážitkom pre zúčastnených bola ukážka výkonu pretekárskeho vozidla na voľnobehu „na stojkách“ a samozrejme aj možnosť, na chvíľu si vyskúšať pozíciu pretekára a zažiť atmosféru pretekárskeho vozidla z pozície jazdca.

       Svoje vodičské umenie a zvuk motora zúčastneným predviedol aj absolvent našej školy, Michal Michalec, na oživenej Lade 2107 z roku 1987.

       Dávidovi aj Michalovi za ich ochotu a predvedené výkony ďakujeme.

       Zverejnené so súhlasom: Dávid Derďák, Kesko racing team a Michal Michalec.

      • Zveľadili sme priestory školy

      • Len v zdravom, kvalitnom a peknom prostredí môže prebiehať výchovno-vzdelávací proces. To si uvedomuje vedenie našej školy a podporuje ich v tom aj Banskobystrický samosprávny kraj.

       V kalendárnom roku 2018 sme v budove teoretického vyučovania Spojenej školy a v budove telocvične so sídlom na Školskej 7 v Banskej Bystrici zrealizovali investičné akcie a opravy za finančnej spoluúčasti prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja formou dotácií na jednotlivé zákazky.

       Vo februári sme zrealizovali výmenu poškodených častí podlahy v telocvični, jej vybrúsenie, vykreslenie ihriskových čiar a natretie podlahy finálnym odolným náterom. Investičná akcia bola financovaná v plnej výške 6799,60€ z prostriedkov BBSK.

       V mesiaci október sme zrealizovali úplnú rekonštrukciu strešnej krytiny na telocvični, ktorá bola poškodená na celom povrchu. Investičná akcia bola financovaná z prostriedkov BBSK vo výške 30 000,-€ a v sume 5446,54€ z vlastných prostriedkov našej školy.

       V mesiacoch november a december prebehla oprava kúrenárskych rozvodov a výmena vykurovacích teplovzdušných ohrievačov v telocvični, vďaka čomu môžu žiaci aj v najchladnejšom zimnom období cvičiť v teple. Investičná akcia bola financovaná v plnej výške 10616,-€ z prostriedkov BBSK.

       V mesiaci december prebehla u nás posledná investičná akcia, a to rekonštrukcia hygienického zariadenia v budove teoretického vyučovania z dôvodu zlého technického stavu odpadových zvodov v stenách a kanalizačného zvodu pod podlahou. Trojtýždňová odstávka tohto zariadenia bola nevyhnutná a po rýchlom otvorení za účasti riaditeľa školy Ing. Jána Žuffu a dvoch usmievavých učiteliek Mgr. Andrei Miškufovej a Mgr. Daniely Novákovej sa zrekonštruované priestory blyštia novotou a čistotou. Investičná akcia bola financovaná v plnej výške 13560,-€ z prostriedkov BBSK.

       Touto cestou chceme poďakovať za dotácie Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktoré vynaložili na nevyhnutné investičné akcie vykonané v našich budovách.

      • Mikuláš na škole

      • Šiesteho decembra sa na škole už tradične slávi Mikuláš. Tretiaci na SOŠP sa chopili svojich úloh a prezlečení za Mikuláša, anjelov, čertov a sobov prešli postupne každou triedou s košom plným sladkostí. Triedy súťažili o najkrajšiu vianočnú výzdobu ako aj o to, kto predvedie Mikulášovi zaujímavý program – či už zarecituje báseň, alebo zaspieva vianočnú poprípade mikulášsku pesničku. Ich odmenou bolo sladké prekvapenie, ktoré dostal každý žiak. Výzdobu triedy kritickým očkom zhodnotila aj porota. Najkrajšie triedy budú vyhlásené a odmenené na tohoročnej vianočnej akadémii.

       III.EP a tr.uč. Mgr. Daniela Nováková

      • Medzinárodný turnaj vo futsale Hradec Králové 2018

      • Aj tento školský rok nás naša družobná škola z Hradca Králové pozvala na medzinárodný futsalový  turnaj. Pozvanie sme radi prijali a vycestovali sme s 12 chlapcami zmerať si sily s družstvami s ukrajinského Ľvova, z poľskej Poznane a s domácim družstvom. Priebeh zápasov medzi všetkými súpermi bol veľmi vyrovnaný. Víťazom sa mohlo stať ktorékoľvek družstvo, rozhodovali drobné chyby. Mali sme sa na čo pozerať. V prvom zápase sme prehrali s poľskou Poznaňou 1 : 2, v druhom sme vyhrali nad ukrajinským Ľvovom 4 : 3. Rozhodujúci zápas s domácim družstvom bol v poradí zápasov turnaja posledný a rozhodoval o celkovom umiestnení všetkých teamov. Naše družstvo nezachytilo rýchli nástup Vocelky a hneď na začiatku dostalo gól. Celý zápas sme hrali pod tlakom súpera, ktorému sme na koniec podľahli a v turnaji sme obsadili konečné 3. miesto. Táto prehra nám ukázala kde máme slabé miesta, čo musíme zlepšiť. Už teraz sa tešíme na náš koncoročný futbalový turnaj, kde sa budeme snažiť odplatiť Vocelke našu prehru. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Mgr. A. Kmeťová, Mgr. G. Miškuf

      • 9. ročník turnaja žiakov stredných škôl v malom futbale o putovný pohár riaditeľa školy

      • K blížiacemu sa koncu školského roku sa na ihrisku našej školy stretnú futbalisti zo 7. stredných škôl mesta Banská Bystrica a futbalisti z našej družobnej školy z Hradca Kráľové. Medzi nimi sa nájdu aj vysoko kvalitní stredoškolskí hráči, ktorí môžu byť v budúcnosti aj oporami Bystrického futbalu. Za tie roky turnaj už veľmi dobre poznajú hráči aj učitelia a tešia sa na toto športové podujatie. Ani tento rok nás fanúšikov futbalisti nesklamali, predviedli výborné pútavé a bojové výkony. O náročnosti turnaja hovoria aj výsledky, ktoré boli veľmi vyrovnané. V súboji o tretie miesto medzi Strednou odbornou školou z Hradca Králové a Spojenou školou Kremnička, Banská Bystrica rozhodli pokutové kopy. V riadnom hracom čase skončil zápas nerozhodne 1:1. Viac šťastia napokon mali chlapci z Kremničky, ktorí obsadili tretie miesto. Finále sa odohralo medzi domácou Spojenou školou, Školská 7, Banská Bystrica a Gymnáziom Tajovského Banská Bystrica. Naposledy si naša škola vo finále zahrala v roku 2012, a až 9. ročník bol pre nás víťazný. Po prvom polčase bol stav vyrovnaný 1:1. V druhom polčase Peter Nagy výbornou strelou z ľavej strany prekonal brankárovho súpera a zvýšil stav na 2:1. Víťazstvo ešte ku koncu poistil Paťo Kľačan, ktorý týmto gólom uzavrel skóre zápasu na 3:1. Našim futbalistom ďakujeme za majstrovský výkon.

       Mgr. Miškuf, Mgr. Kmeťová

      • Boli sme úspešný v Mladom tvorcovi

      • V dňoch 26.04. a 27.04.2018 prebiehala v priestoroch Agrokomplexu Nitra podujatie Mladý tvorca. Zúčastnila sa aj naša škola, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica, ktorú reprezentovali žiaci Adam Florek, František Stračina, a Andrej Krkoška z III.B triedy výrobkom: "CNC frézovací a gravírovací stroj".

       Počas celej súťaže prezentovali svoju niekoľkomesačnú inovátorskú prácu - CNC frézovací a gravírovací stroj. Toto zariadenie na základe vlastného návrhu skonštruovali, zrealizovali výrobu niektorých častí, správne nastavili, zapojili množstvo elektrokomponentov a vytvorili CNC program na obrábanie. Stroj je využiteľný ako modelárska frézovačka gravírovací stroj.

       V celkovom hodnotení súťaže Inovácia a technická tvorivosť v kategórii strojárstvo získal ich výrobok grandiózne prvé miesto, cenu ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

       Študentom ďakujeme a gratulujeme im za úspech v súťaži a prajeme im veľa ďalších úspechov v živote.

      • ÚSPECH v celoslovenskom finále súťaže Finančná olympiáda

      • Bežný finančný slovník, základné ekonomické pojmy, orientácia v poistných a bankových službách, prehľad v investovaní, ale aj základy správneho nadstavenia osobných financií a domáceho hospodárstva – to sú oblasti, na ktoré sa zameriava Finančná olympiáda.

       Dňa 24.4.2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské finále súťaže o finančnej gramotnosti stredoškolákov. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 5000 študentov gymnázií, obchodných akadémií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

       S radosťou oznamujeme, že náš študent Maroš Skokan z II.EP  triedy vyhral tretie miesto!!! 

       Ceny boli krásne (iPOD + 500,- EUR), ale pre nás bol asi najkrajší ten pocit úspechu, hrdosti a zadosťučinenia.

       Ako učiteľka ekonómie ďakujem študentom za   výbornú prípravu na súťaž a dôstojnú reprezentáciu školy.

       Ing. Valová Zdena

      • Opäť sme srdcom Európy

      • Tu netreba žiadne slová, naša škola chce byť jednoducho vždy blízko vás.

     • Puškárske remeslo
      • Puškárske remeslo

      • Do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 nastúpilo 16 žiakov z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli  vyučiť v odbore puškár. Puškárstvo je remeslo, ktoré sa vyvíjalo 5. storočí a stále prináša niečo inovatívne, konštruktívne, prispôsobuje sa požiadavkám modernej doby.

       Žiaci absolvujú svoj odborný výcvik na novozriadenom pracovisku praktického vyučovania v dielňach vo Vlkanovej. Postupne nadobúdajú manuálne zručnosti a vedomosti pri ručnom a strojovom obrábaní kovov, učia sa čítať a tvoriť technickú dokumentáciu, opravovať a zhotovovať zložité systémy zbraní. Pod odborným dohľadom  majstra OV skúšajú vyrobiť svoj prvý spúšťací pištoľový mechanizmus, aby sa naučili pracovať s presnosťou a trpezlivosťou hodnou puškárskeho remesla.

       Hrnčiar

      • Prezentácia v Europa SC splnila naše očakávanie

      • Predstaviť učebné a študijné odbory na našej Spojenej škole – to bol hlavný cieľ prezentácie, ktorá sa uskutočnila 24.1.2017 v Europa SC v Banskej Bystrici. Dúfame, že informácie, ktoré sme poskytli záujemcom aj všetkým náhodným zvedavcom zaujali a o našu školu bude prejavený veľký záujem. Prezentácia v Europa SC splnila naše očakávanie - Obrázok 1

      • Najlepší lakovník na Slovensku študuje práve u nás !!!

      • Najlepší lakovník na Slovensku študuje práve u nás !!! - Obrázok 1Filip Gombala obsadil prvé miesto v celoslovenskej súťaži Autoopravár Junior Castrol 2016 v kategóriíautoopravár - lakovník. Tretie miesto v kategórií autoopravár - karosár získal Martin Kollár.

       Tlačová_správa_AJC 2016.pdf

      • 2432 H puškár - Nový učebný odbor

      • Spojená škola – Stredná odborná škola automobilová v školskom roku 2017/2018 otvára nový učebný odbor

       2432 H puškár

       s celoslovenskou pôsobnosťou. Pre žiakov poskytujeme ubytovanie vo vlastnom internáte a zabezpečíme odbornú prax u zmluvných partnerov. Žiakom ponúkame možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B vo vlastnej autoškole za zvýhodnených podmienok.

       Cieľom vzdelávania v tomto odbore je poskytnúť žiakom odborné vedomosti z oblasti zbraní a rozvíjať zručnosti potrebné na výkon pracovných činností spojených s opravou zbraní, výrobou jednotlivých časti zbraní, nastavení zbraní a tiež reštaurovaní starších zbraní.

       Žiaci absolvujú ručné spracovanie kovov, dreva a strojové obrábanie kovov. Po skončení štúdia žiaci majú možnosť sa uplatniť v strojárskych podnikoch zameraných na výrobu súčiastok, výrobu zbraní v renomovanom podniku v Banskej Bystrici, montáž, opravy, skúšanie a nastreľovanie poľovníckych a športových zbraní, alebo v podnikateľskej sfére.

       Štúdium trvá 3 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené záverečnou skúškou, na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelený výučný list v danom odbore.

       Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môže žiak pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie

      • Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy

      • Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na prenájom priestoru na prevádzkovanie školského bufetu.

      • Hurá na prázdniny :-)

      • Hurá na prázdniny :-) - Obrázok 1 Všetkým žiakom a žiačkam prajú krásne prázdniny

       všetci pedagogickí zamestnanci.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • soustroj@stonline.sk
   • akcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
   • 37956108
 • Fotogaléria

  • Cena primátora 2018
  • Celoštátna súťaž ZENIT
  • Prezentácia školy v Europa SC
  • Europa SC pozvánka
  • Zveľadili sme priestory školy
  • Mikuláš 2018
  • Majster Slovenska na Dni otvorených dverí
  • Deň otvorených dverí na Školskej 7
  • Medzinárodný turnaj vo futsale Hradec Králové 2018
  • Prihlásenie