• Novinky zo života školy

      • Projekt: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“

      • Naša SŠ a všetky jej zložky: SOŠ automobilová, SOŠ elektrotechnická a SOŠ podnikania sa 21.08.2020 v spolupráci s OZ Ave ProsperitA, zapojili do projektu, ktorú OZ organizuje a realizuje. Projekt: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí, bude realizovaný prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na škole.  Do daného projektu sa okrem našej školy zapájajú aj ďalšie školy a to 6 ZŠ v Žilinskom kraji a 6 stredných škôl v Banskobystrickom kraji. Celý projekt trvá v období od 1.7.2020 do 31.12.2021. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Projekt je zameraný na prevenciu šikanovania a sociálnopatologických javov, na zlepšenie klímy v škole, na pokles konfliktov na škole, k sociálnej tolerancii, odstraňovať bariéry z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov, naučiť žiakov efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie, naučenie rešpektu názornej rôznorodosti a ľudským právam. Zapojení pedagógovia a odborní zamestnanci absolvovali prvé stretnutie – prvé školenie, vedené dvomi lektorkami, pani PhDr. Denisou Morongovou a Mgr. Ing. Zdenkou Matulovou Juríkovou. Koordinátorkou projektu na škole a prítomnou všetkých stretnutí s lektormi a žiakmi je výchovná poradkyňa Mgr. Nina Matušovová. Škola by chcela školskou a rovesníckou mediáciou naplniť ciele projektu na škole a podporiť projekt prieskumom, ktorý bude pre porovnanie uskutočnený dotazníkovou formou na začiatku a pri ukončení projektu na škole s pedagógmi a žiakmi. Zúčastnení pedagógovia a odborní zamestnanci už pri tomto prvom stretnutí vypísali prvé úvodné dotazníky a spolu s lektorkami zážitkovou formou okrem teórie, kde sa dozvedeli, čo sú ciele rovesníckej mediácie v prostredí školy, niečo o mediácii ako prevencii, o rovesníckej mediácii pre žiakov, absolvovali aj prvé hry, kde sa dozvedeli niečo o tímoch, ich konfliktoch, o tom, čo je pre fungovanie úspešného tímu dôležité, a mnoho iných vecí. Veríme, že po ukončení daného projektu na našej Spojenej škole budú odbremenení pedagógovia od riešenia sporov a konfliktov vzniknutých medzi žiakmi a naši žiaci si vytvoria dobre fungujúce tímy. V tímoch budú dosahovať dané ciele rovesníckej mediácie v prostredí školy, budú vedieť riešiť spory, konflikty, budú sa snažiť zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach, deti na našej škole budú chránené pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy, naučia sa vnímať, rešpektovať názory druhých, naučia sa kritickému mysleniu, sociálnej tolerancii, budú nápomocní pri odhaľovaní šikanovania a dané skúsenosti si budú navzájom odovzdávať z generácie na novú prichádzajúcu generáciu žiakov našej školy. Spolu pedagógovia, odborní zamestnanci a žiaci budú fungovať a tvoriť jeden veľký tím spolupracovníkov, ktorí budú prispievať k príjemnej školskej atmosfére. Touto formou by sme sa chceli pani lektorkám poďakovať, že v spolupráci s vedením našej školy umožnili všetkým zamestnancom, ktorí majú záujem sa zúčastniť na danom projekte dostali možnosť a využili ju. ĎAKUJEME.

       Mgr. Nina Matušovová, výchovná poradkyňa SOŠ automobilovej a SOŠ podnikania

      • Otvárame kurz v AUTOŠKOLE

      • Žiaci tretích ročníkov SOŠ automobilovej, SOŠ elektrotechnickej a SOŠ podnikania, ktorí majú záujem o získanie vodičského oprávnenia skupiny B, kontaktujte vedúceho autoškoly Ing. Jána Mačuhu na tel.č.: 0907187140

      • Maturita 2020 sa vykoná administratívne, výpočtom zo známok počas štúdia

      • Vo štvrtok 24. apríla 2020 krátko popoludní minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

       Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.

       Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

       V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

       Viac v článkoch ministerstva školstva, ucimenadialku.sk

      • Oznam

      • Milí žiaci,

       prihováram sa Vám prostredníctvom stránky našej školy. Spoločne prežívame chvíle plné neistoty, no snažíme sa robiť všetko preto, aby sme ich zvládli. Učitelia sa museli prispôsobiť na prácu s počítačom, aby v rámci možnosti sprostredkovali žiakom učivo, ktoré je predpísané učebným plánom. Naši učitelia nadviazali s Vami kontakt prostredníctvom portálu EDUPAGE, resp. mailovou komunikáciou cez triedy. Podľa rozvrhu hodín Vám priebežne zasielajú obsah učiva a termíny odovzdávania úloh. Môžete sa na nich kedykoľvek obrátiť, sú Vám vďační za akúkoľvek spätnú väzbu.

       Dovoľujem si Vás upozorniť, že každodennou kontrolou komunikácie na EDUPAGE a tiež spätnou väzbou od vyučujúcich sa dozvedám, že niektorí z Vás ste ešte vôbec nenadviazali kontakt so svojimi vyučujúcimi a nezačali pracovať na zadaných úlohách. Každý vyučujúci robí podrobný  záznam o aktivitách žiakov, plnení úloh, ktoré im zadáva, čo následne ovplyvní aj Vaše koncoročné hodnotenie v jednotlivých predmetoch v súlade s najnovším  Usmernením o hodnotení žiakov strednej školy. Ak nebudeme mať žiadne podklady od Vás, budete mať problémy so zdôvodňovaním. Neberte túto situáciu na ľahkú váhu, uvedomte si, že teraz je čas ukázať, ako dokážete byť disciplinovaní, prekonajte sami seba a venujte čas aj samoštúdiu.

       Dôrazne vyzývam tých žiakov, ktorých sa to týka, aby urýchlene hľadali možnosti a spôsoby, ako komunikovať s vyučujúcimi a mohli tak pokračovať v štúdiu.  Ak ste si nechali učebnice a zošity v škole, spojte sa so spolužiakmi alebo upovedomte o tom svojich triednych učiteľov. Riešenie sa nájde. V dnešnej dobe nie je problém, aby ste si navzájom pomohli, prefoťte si poznámky a učivo z učebnice a prepošlite si materiály prostredníctvom facebooku, messengera, Whats app, e-mailom...

       Verím, že túto situáciu spoločne zvládneme a čo najskôr sa všetci stretneme v škole.

        

       Ing. Ján Žuffa – riaditeľ Spojenej školy

      • Rozhodnutie ministerstva k organizácii školského roka

      • Výňatok z textu rozhodnutia: 

       - mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

       - mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá  a liečebno-výchovné sanatóriá,

       - prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,

       - interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,

       - záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,

       ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,

       Celý text si môžete pozrieť TU

      • Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

      • Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.     „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.     „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.     Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.     V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.     Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.     Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.     "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.FOTO: SITAČlánok prebraný zo stránky ministerstva školstva.

       Zdroj článku nájdete TU.

      • Informácie o dištančnom vzdelávaní na jednom mieste

      • Dávame do pozornosti web ucimenadialku.skStránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov. Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

       Dávame do pozornosti aj stránky s výučbovými materiálmi v elektronickej podobe:viki.iedu.skitakademia.skzborovna.skminedu.skaSc Návody pre rodičovaSc Návod pre žiakov a aSc Návod pre učiteľov

      • Pomôž núdznemu a staň sa skutočným hrdinom

      • Nachádzame sa v zložitej situácii. Mnohí ľudia museli ostať doma a podstúpiť 14 dňovú karanténu. Mnohí sú starí či nevládni a nemá im kto pomôcť doniesť jedlo a lieky. Niektorí rodičia musia ísť do práce a s ich deťmi, ktoré ostali doma kvôli uzavretiu škôl, nemá kto byť. Pracovníci sociálnych a zdravotníckych zariadení sú často preťažení. A tu sa vynára príležitosť podať pomocnú ruku a stať sa tak naozajstným hrdinom. Preto dávam do pozornosti výňatok z výzvy Banskobystrického kraja:,,Banskobystrický samosprávny kraj zároveň spustil online prihlasovanie dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem pomôcť s telefonickým zberom objednávok od seniorov, balením potravín a liekov a ich donáškou, ako výpomoc v zariadeniach sociálnych služieb či na ďalších pozíciách."Záujemcovia sa môžu prihlasovať TU 

       Tu je celá správa z BBSK

      • Učaroval im svet zbraní

      • V tomto roku končí na Spojenej škole - Strednej odbornej škole automobilovej v Banskej Bystrici 16 chlapcov v netradičnom, ale o to zaujímavejšom učebnom odbore - puškár. Počas trojročného štúdia prešli základmi strojárstva, obrábania kovov a históriou vzniku palných zbraní. Vo vyšších ročníkoch sa zoznámili s konštrukciou zbraňových systémov a naučili sa dokonale ovládať ich činnosť a predovšetkým „mať ich rád“. Na hodinách odborného výcviku vo Vlkanovej pracovali na prácach podľa technických výkresov zhotovených v 3D CAD systémoch, ktoré pre nich vypracovali spolužiaci z nadstavbového štúdia, odbor strojárstvo, pod vedením odborných učiteľov a majstrov. Samotní žiaci mali možnosť vniesť do prác svoje návrhy, nápady, ale aj pripomienkovať smerovanie finálneho vzhľadu svojho výrobku.

       Strojové vybavenie dielní odborného výcviku sa postupne rozširuje, takže žiaci prechádzajú od práce na konvenčných obrábacích strojoch až po výrobu súčiastok na nových moderných CNC zariadeniach. V rámci odborného výcviku škola spolupracuje s firmami zaoberajúcimi sa zbrojárskou výrobou, kde žiaci môžu vykonávať prax.

       Puškári sa počas štúdia zúčastňovali rôznych súťaží, prezentácií a exkurzií v rámci Slovenska i v zahraničí. Výstava Mladý tvorca v Nitre, historické remeslá v Kežmarku, medzinárodná súťaž kovoobrábačov v Českej republike  a mnoho ďalších zaujímavých akcií im umožnili pochváliť sa svojimi výrobkami a zároveň si overiť svoje vedomosti a zručnosti.

       Airsoftovej zbrani patrí v súčasnosti neodmysliteľné miesto medzi voľnočasovými aktivitami žiakov - puškárov. Niektorí sa s nimi učia zaobchádzať, ale aj ich opravovať  v renomovaných firmách. Návšteva strelnice, možnosť zastrieľať si z ostrých zbraní rôznych kalibrov i možnosť získať cenné poznatky bol nezabudnuteľný zážitok pre mladého fanúšika strelectva.

       Veľkou motiváciou pre študentov bola návšteva medzinárodnej výstavy zbraní IWA v nemeckom Norimbergu, kde nadobudli   skvelý prehľad o najnovších celosvetových trendoch vo svete zbraní, streleckých doplnkov  a outdoorového vybavenia.  

       Pre mladého človeka, ktorému učaroval svet zbraní a zvolil si túto neľahkú, ale krásnu životnú cestu, je štúdium učebného odboru puškár na Spojenej škole, Školská 7 v Banskej Bystrici tá najlepšia voľba.

      • Vianočná Viedeň

      • V skorých ranných hodinách žiaci Spojenej školy SOŠ podnikania a SOŠ automobilovej vo štvrtok 12. 12. 2019 za tmy, trochu ešte ospalí, vycestovali autobusom smerom do rakúskej metropoly. Počas cesty v Nitre vyzdvihli certifikovanú pani sprievodkyňu, ktorú zabezpečila cestovná kancelária Aeolus.

       Po príchode do Viedne žiaci najprv navštívili nákupné centrum HUMA, kde sa osviežili a urobili menšie nákupy. Potom sa autobusom presunuli do centra Viedne, kde sa oboznámili s rôznymi historickými pamiatkami a budovami Viedne. Účastníkom exkurzie bol poskytnutý bohatý odborný výklad pani sprievodkyne. Potom absolvovali prehliadku historického centra Viedne spojenú s výkladom v trvaní približne 2 hodiny. Trasa viedla cez ľudový park na nádvorie Hofburgu (cisársky hrad bol viac než 8 storočí sídlom rakúskych panovníkov a nemeckých cisárov a v súčasnosti je úradným sídlom hlavy rakúskeho spolkového štátu). Ďalej sa pokračovalo ulicou Graben (s obchodmi svetoznámych návrhárov) až na Štefanské námestie, kde si prezreli slávny Štefanský dóm, ktorý je už od stredoveku srdcom a symbolom Viedne a Rakúska. Prehliadka ďalej pokračovala až k radnici mesta. Po tejto obohacujúcej historickej prehliadke sa študenti presunuli na najväčšie vianočné trhy v meste, kde sa mohli nadchnúť krásnou vianočnou atmosférou a zakúpiť rôzne vianočné ozdobné výrobky, ako aj ochutnať rakúske špeciality. Z Viedne sa odchádzalo v poobedňajších hodinách približne o 16.00 hod. Do Banskej Bystrice sme dorazili  večer o 21.00 hod.

       Účastníkom ďakujeme za výborné správanie, disciplinovanosť a bezproblémový priebeh celého výletu. Veríme, že sa im výlet páčil a mali len príjemné zážitky z krásnej vianočnej Viedne.

       Mgr. Andrea Miškufová, Mgr. Nina Matušovová

      • “Spoločne to dokážeme“

      • V dňoch 6. 10- 19.10. 2019 sa 12 žiakov študijného odboru autotronik, 6 učitelia odborných predmetov a 2 sprevádzajúce osoby zo Spojenej školy zúčastnili zahraničnej stáže u nášho partnera SOŠ a SOU Vocelova 1338 v Hradci Králové v ČR v rámci projektu ERASMUS + s názvom „Spoločne to dokážeme “.Zahraničná stáž bola realizovaná za finančnej  podpory programu ERASMUS+ vo výške 29 850,00 Eur. Počas 2 týždňov sa učitelia a žiaci zúčastnili na hodinách teoretického a praktického vyučovania v triedach odboru autotronik a tiež navštívili zmluvné podniky, v ktorých prebieha prax študentov študijného odboru autotronik.

       Súčasťou bohatého programu boli aj exkurzie v závodoch ŠKODA AUTO Mladá Boleslav- výroba automobilov a IVECO BUS Vysoké Mýto- výroba autobusov, v ktorých prebieha odborný výcvik žiakov a s ktorými česká škola  dlhodobo spolupracuje. S vedením týchto podnikov sme si vymenili poznatky a skúsenosti o efektívnej a účelnej praxi študentov.

       Celá mobilita bola pre nás veľkým prínosom a získané informácie využijeme pre podmienky našej školy. Na základe skúseností zo zahraničia urobíme analýzu  ŠkVP v odbore autotronik,  revidujeme naše učebné osnovy, metódy vyučovania na teórii a praxi, aby sme úspešne zavŕšili jeho experimentálne overovanie a následne ho zaradili ako tradičný odbor na našej škole, čím splníme požiadavku budúcich zamestnávateľov našich žiakov o potrebe uvedeného odboru na trhu práce.

       Realizácia projektu prispela k naplneniu potreby zvyšovať odbornosť pedagógov a žiakov aj spoluprácou s partnerskými školami v zahraničí s finančnou podporou EÚ v rámci programu ERASMUS +.

        

      • Jubilejný 10. ročník futbalového turnaja

      • Záverom školského roka naša škola žije futbalom. Ani tento rok to nebolo inak.

       Dňa 6.6.2019 sa uskutočnil už 10. ročník jubilejného turnaja žiakov stredných škôl v malom futbale o putovný pohár riaditeľa našej školy. Turnaja sa zúčastnilo 8 pozvaných škôl. Aj naďalej sa turnaj tešil veľkej popularite zo strany žiakov a učiteľov. Všetci sme si užili pekný futbalový deň.

       Na 3. mieste sa umiestnilo Gymnázium J.G.Tajovského. Do finále sa prebojovali naši chlapci zo Školskej 7. Vo vyrovnanom zápase sme tesne pred koncom dostali gól a tak sa z víťazstva 1 : 0 tešila naša družobná škola z Hradca Králové. Prvý krát putuje pohár do Čiech. Českým chlapcom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky tohto športového podujatia.

       Mgr.G.Miškuf

                                                                                                                                                                  Mgr.A.Kmeťová

      • Do kroniky mesta pribudli ďalšie významné mená

      • Koniec februára sa v Banskej Bystrici opäť niesol v slávnostnom duchu. V Cikkerovej sieni radnice si prevzalo ocenenia Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora za rok 2018 desať laureátov, ktorí doplnili mozaiku osobností Banskej Bystrice. Každý z nich svoj život zasvätili mestu pod Urpínom, a preto im patrí náš obdiv a uznanie.

       Medzi laureátmi bol aj  riaditeľ našej školy Ing. Ján Žuffa, ktorý bol ocenený Cenou primátora 2018 za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania a za vytváranie podmienok pre rozvoj mládeže v meste. Je priekopník v zavedení inovatívnej metódy vyučovania odborného  výcviku žiakov prostredníctvom produktívnej práce. Jeho zásluhou sa škola stala Pilotným centrom ZAPu a Centrom pre vzdelávanie a prípravu pre strojárstvo a automobilový priemysel.

       Zamestnanci Spojenej školy v Banskej Bystrici svojmu riaditeľovi srdečne blahoželajú k významnému oceneniu a prajú mu ešte veľa pracovných a osobných úspechov.

      • Spojená škola Banská Bystrica – organizátor celoštátneho finále súťaže ZENIT

      • Zručnosť, Elán, Nápaditosť, Invencia, Tvorivosť - to sú vlastnosti, ktorými disponujú všetci účastníci súťaže ZENIT. Súťaž ZENIT už 35 rokov vedie technicky zamerané školy a ich žiakov k súťaženiu v odboroch, v ktorých sa vzdelávajú žiaci počas troch alebo štyroch rokov a po ich ukončení nastupujú do rozhodujúcich povolaní v odvetví národného hospodárstva a to v elektrotechnike a v strojárstve. Vyhlasovateľom súťaže je každoročne MŠVVaŠ a odborným garantom ŠIOV.

       Organizovaním finále 35. ročníka ZENIT v elektronike a programovaní a 20. ročníka ZENIT v strojárstve bola v tomto roku poverená Spojená škola, Školská7, Banská Bystrica. Súťaž prebiehala v dňoch 12. až 14. februára 2019 v priestoroch jednej z jej organizačných zložiek - SOŠ elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18.

       Na úspešné zvládnutie tejto náročnej úlohy Spojenú školu predurčovalo nielen kvalitné technické vybavenie reflektujúce požiadavky dnešnej modernej doby a vysoko kvalifikovaný pedagogický personál, ale aj to, že práve táto škola zabezpečuje prípravu žiakov v učebných aj študijných odboroch, ktoré prekrývajú po celej šírke odvetvie strojárskeho, automobilového, elektrotechnického priemyslu, digitálnych sietí a tiež obchodu a služieb cestovného ruchu. V súčasnej dobe sa v škole pripravuje na svoje povolanie, odborné činnosti a vysokoškolské vzdelávanie takmer 750 žiakov.

        V tohtoročnom finále 35. ročníka súťaže ZENIT v elektronike a programovaní a 20. ročníka ZENIT v strojárstve si medzi sebou zmeralo sily 93 žiakov z rôznych typov stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska – víťazov krajských kôl jednotlivých súťaží, v ktorých dokázali svoje vedomosti a zručnosti. Žiaci počas finále potvrdili svoj technický um, pretavili ho do výslednej práce, ktorá bola vyhodnotená porotou.

       Trojdňové zápolenie sa skončilo. Najlepší si odniesli víťazné poháre, diplomy a vecné ceny. Mnohí z nich budú reprezentovať Slovenskú republiku v medzinárodných súťažiach. V konečnom dôsledku sú víťazmi všetci, ktorí zapojením sa do súťaže vhodne zúročili svoje nadanie, zručnosť a cieľavedomosť.

      • O nás aj v Európe SC

      • Aj tento rok  žiaci, učitelia a majstri odborného výcviku našej školy prezentovali návštevníkom obchodného centra Európa prácu a možnosti štúdia podľa jednotlivých odborov.

       Ukážky činnosti  žiakov našej školy vyvolali záujem  a otázky mnohých návštevníkov.  S radosťou sme im odpovedali a s hrdosťou sa pochválili tým , čo  naša škola ponúka širokej verejnosti.

       Pneumatické aplikácie, elektronické zariadenia, ručne zhotovené motokáry, diagnostické prístroje pre automobily, ručne zhotovené pušky a náboje či študentské firmy  alebo kozmetické služby  pre ženy - všetky tieto oblasti odbornosti sa stretli na niekoľkých metroch štvorcových tak, aby spoločne predstavili okúzľujúce divadlo skĺbenia techniky a krásy, ktorú naša Spojená škola dokáže poskytnúť.

       Zameranie na odbornosť a prax v našej škole je dôvodom  každoročného  nárastu počtu žiakov, ktorí majú istotu uplatnenia sa na pracovnom trhu.

       Nuž na čo veľa slov, stačí si zalistovať vo fotoalbume a sami sa presvedčíte, kde je tá správna cesta profesionálneho úspechu.

       Ing. Valová

  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • ss.skolska7@gmail.com
   • sosakcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
   • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
   • IČO: 37956108
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5901