• Novinky zo života školy

      • Prvé stretnutie spolupracovníkov projektu: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“.

      • Naša SŠ - SOŠ automobilová a SOŠ podnikania sa v auguste 2020 v spolupráci s OZ Ave ProsperitA zapojili do projektu, ktorý OZ organizuje a realizuje pod názvom: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí. Dňa 25.5.2021 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie žiakov. Bohužiaľ, pandemická situácia COVID nám to skôr nedovoľovala. Na prvom interaktívnom 4-hodinovom stretnutí sa zapojení žiaci navzájom zoznámili a zoznámili sa aj so samotným projektom. Vysvetlili sme si o čom je projekt, čo znamená byť rovesníckym  mediátorom na škole, ako sa môžu naučiť pomáhať sami sebe, ale hlavne svojim spolužiakom a pedagógom do budúcna. Rôznymi interaktívnymi aktivitami sa žiaci rôznych tried, z rôznych študijných odborov, mohli nielen lepšie spoznať ako začínajúca skupina, ale aj pracovať na rozvíjaní techniky aktívneho počúvania, spoznávaní vlastných emócií, pozorovania deja. Učili sme sa definovať konflikt, pocity, ich prejavy, spoznávali sme vlastné emócie, emócie druhých, venovali sme sa prejavom verbálnej a neverbálnej komunikácie, reflexii a sebareflexii. Zadali sme si aj spoločnú úlohu do budúceho stretnutia lepšie si upresniť čo sú to emócie, pocity a vlastnosti, aby sme všetci vedeli porozumieť každej emócii a stávali sa empatickými. Ako výchovná poradkyňa a zároveň koordinátorka projektu na škole, by som chcela všetkým zúčastneným žiakom veľmi poďakovať za ich aktívny a zodpovedný prístup k projektu. Verím, že budeme spolu dobre napredovať, veľa sa toho spoločne naučíme a po vyškolení to dokážeme sami uviesť do praxe na škole a hlavne udržíme rozbehnutú prácu tak, aby bola prínosom nielen pre všetkých na škole, ale aj pre rodiny, kamarátov a v neskoršom živote aj pre partnerov a všetkých blízkych našich žiakov. Teším sa na naše ďalšie pracovné stretnutie.

       Výchovná poradkyňa Mgr. Matušovová


       Pre viac informácií:
       https://www.aveprosperita.sk/skoly/stredna-spojena-skola-banska-bystrica/

      • Obnova prezenčného vyučovania 17. 05. 2021

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

       A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje

       1. školské vyučovanie vo všetkých školách,

       2. prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t.j. „zelený okres“). 

       B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

       C. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno do odvolania uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona, ktorými sú pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode.

       D. S účinnosťou od 17. mája 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch,  žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely zabezpečovania intervenčného testovania. 

       E. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

       F. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa písmena E, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

       G.  Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

        

       H. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

       I.  Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

       J. S účinnosťou od 17. mája 2021 zrušuje

       1. rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020,
       1. rozhodnutie č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021.

        

       Odôvodnenie:

       V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 z 28. apríla 2021, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka školských zariadení okrem škôl v prírode, v ktorých sa prevádzka obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring. Zároveň platí zákaz aktivít podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona v rozsahu pobytov v škole v prírode a aktivít školy v prírode.

       Slovenská republika je od 10. mája 2021 ako celok v „ružovej fáze“, t.j. v I. stupni varovania, v rámci ktorého je možné obnovenie školského vyučovania v školách. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 bola schválená aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (t.j. aktualizácia COVID AUTOMAT-u).

       Naďalej ostáva v platnosti možnosť obmedzenia alebo prerušenia prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19.

       Zároveň sa z dôvodu prehľadnosti ruší doterajšie platné rozhodnutie z 28. augusta 2020 a jeho obsah sa preberá do aktuálneho rozhodnutia.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5907