• Novinky zo života školy

      • Svetový deň cestovného ruchu – 27. september 2020

      • Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day – WTD) je tematická udalosť, ktorej hlavným zmyslom je zvyšovať povedomie v rámci medzinárodného spoločenstva o význame cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, environmentálnych a ekonomických hodnotách a jeho prínose k dosahovaniu cieľov udržateľného rozvoja, ktorá sa oslavuje každý rok 27. septembra. V tomto roku sa oslavy Svetového dňa cestovného ruchu poniesli v duchu témy „Cestovný ruch a vidiecky rozvoj“ WTD 2020 je vhodnou príležitosťou na vyzdvihnutie jedinečnej úlohy, ktorú cestovný ruch zohráva pri poskytovaní príležitostí mimo veľkých miest a ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva po celom svete. Tento rok prišiel WTD v kritickom okamihu, keď sa krajiny na celom svete  usilujú o oživenie cestovného ruchu, a to aj vo vidieckych oblastiach, kde je turizmus dôležitým zamestnávateľom a ekonomickým pilierom. Naša škola si tento deň pripomenula tým, že sa  študentky  odboru obchod a podnikanie  aspoň na chvíľku ocitli v roli sprievodkýň cestovného ruchu v našom meste. Sprevádzali študentov prvého ročníka a oboznamovali ich s históriou, architektúrou a zaujímavosťami v meste Banská Bystrica.

       Mgr. Miškufová Andrea

      • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

      • Európsky týždeň mobility pre žiakov stredných škôl prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Témou ročníka 2020 bola „Čistejšia doprava pre všetkých!“ Aj našich študentov 1. a 2. ročníkov nadstavbového štúdia sme na netradičnej  hodine, ktorá bola zameraná práve na podporu udržateľnej mobility, chceli motivovať , aby si volili ekologické spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, čím môžu pomôcť znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. Formou riadenej diskusie, riešením modelových situácií získali najmä predstavu o tom, aké investície a funkčné zmeny by boli pre nich prospešné a motivujúce pri častejšom využívaní alternatívnych spôsobov prepravy. V závere hodiny samostatne vypracovali pracovný list zameraný na túto tému.

        

                                   Bírešová,Majerová

      • Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu EVALUE

      • https://www.fpv.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=20773&imageSize=240&fileName=evalue_logo.png

        

       Naša škola sa v spolupráci  s Katedrou Geografie UMB v Banskej Bystrici podieľa na riešení medzinárodného projektu s názvom European Values in Education (Európske hodnoty vo vzdelávaní), ktorý trvá v období od septembra 2019 do decembra 2022. Je financovaný Európskou komisiou v rámci schémy Erazmus+ KA2. Projekt prepája geografov a sociológov, vedu a vzdelávanie. Hlavnými riešiteľmi sú dve univerzity v Tilburgu v Holandsku (Tilburg University a Fontys University). Projekt vychádza zo známeho Výskumu európskych hodnôt (European Values Study) realizovaného Univerzitou v Tilburgu. V rámci neho sú každých 10 rokov zisťované názory a postoje Európanov na širokú škálu hodnotových otázok. Tieto zaujímavé dáta sú spracované aj vo forme rozsiahleho súboru máp a grafov, v rámci ktorých je možné porovnávať postoje obyvateľov rôznych krajín Európy. Projekt EVALUE je rozšírením tohto výskumu o výchovno-vzdelávaciu dimenziu. Jeho cieľom je na základe dát z Výskumu európskych hodnôt pripraviť učebné materiály, ktoré by mali prispieť k rozvoju hodnotového vzdelávania na školách a teda aj na našej Strednej odbornej škole podnikania. Materiály sa zameriavajú na päť nosných tematických okruhov: migrácia, demokracia, tolerancia, solidarita a životné prostredie. Tieto multidisciplinárne témy sú veľmi dôležité z hľadiska formovania názorov a postojov mladých ľudí vo vzťahu k aktuálnym výzvam, pred ktorými európska spoločnosť stojí. Zámerom riešiteľov projektu je ponúknuť učiteľom  možné návody, ako s týmito témami pracovať na hodinách geografie. Jedným z výstupov projektu je web stránka, ktorá bude okrem série učebných materiálov ponúkať aj rozsiahly súbor interaktívnych máp či rôznych nástrojov, umožňujúcich študentom odpovedať na diskutované otázky a porovnávať svoje názory a postoje s postojmi obyvateľov v rôznych krajinách Európy.

       Mgr. Miškufová Andrea

      • Oznam pre zákonných zástupcov

      • V prípade, že máte u svojho hodieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.


       Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom.


       Vyhlásenie zákonného zástupcu.pdf

      • Milí študenti!

      • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici sa obracia na vás, ktorí pravidelne ale aj sporadicky cestujete vlakom, aby ste venovali pozornosť nasledovnému oznamu.

       Tento týždeň prebieha celoslovenská policajná akcia, ktorá je zameraná na bezpečnosť na železnici. Od začiatku minulého roka zahynulo v našom kraji pri zrážke s vlakom až 15 osôb. Príčinou železničných nešťastí bola a je hlavne ľudská neopatrnosť a nedostatok rešpektu voči pravidlám.

        

       A preto pri cestovaní vlakom myslite vždy na svoju bezpečnosť!

        

       • Cez železničnú trať prechádzajte iba na vyhradených miestach a veľmi opatrne!
       • Pozorne sledujte svetelnú signalizáciu a rešpektujte spustené závory!
       • Nikdy nenaskakujte na rozbiehajúci sa vlak! Ak ho zmeškáte, nezúfajte, pôjde ďalší.
       • Nikdy nevyskakujte z idúceho vlaku!
       • Pokiaľ čakáte na vlak, dodržujte dostatočnú vzdialenosť od nástupnej hrany nástupišťa!
       • Z okien sa nevykláňajte! A nikdy nič z okna idúceho vlaku nevyhadzujte! 
       • Poškodzovanie železničných staníc, vlakových súprav, signalizačných zariadení a ramien závor je trestné!
       • Nikdy sa nepohybujte medzi vagónmi a pod vagónmi!
       • Vysoké napätie je „neviditeľný zabijak“! Preto vyliezať na vagóny je prísne zakázané a životu nebezpečné! 
       • Vaše správanie v obvode železníc sledujú aj príslušníci železničnej polície, preto rešpektujte ich dobre mienené rady a pokyny, vyhnete sa tak situáciám, ktoré môžu spôsobiť vážne problémy vám aj iným.

        

       Touto cestou Vám Policajný zbor Slovenskej republiky želá veľa šťastných kilometrov a vždy bezpečný návrat domov!

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5936