• Novinky zo života školy

      • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovvšeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      • Harmonogram nástupu žiakov do školy v stredu 2. septembra 2020

      • V čase mimoriadnej situácie otvorenie školského roka 2020/2021 prebehne v triedach.

       Žiaci prvého a druhého ročníka prídu do školy v čase od 8:00 do 8:30.

       V tomto čase im bude odmeraná teplota a žiaci vykonajú dezinfekciu rúk aplikovaním dezinfekčného roztoku v stojane pri hlavnom vchode.

       Žiaci prvého ročníka sa vo vestibule budovy stretnú so svojimi triednymi učiteľmi a spolu sa odoberú do svojich učební . Budú sa riadiť pokynmi svojich triednych učiteľov.

       Žiaci tretieho a štvrtého  ročníka prídu do školy v čase od 10:00 do 10:30.

       V tomto čase im bude odmeraná teplota a žiaci vykonajú dezinfekciu rúk aplikovaním dezinfekčného roztoku v stojane pri hlavnom vchode.

       Žiaci vstúpia do školy s rúškom na tvári. Žiak bude mať  každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

       Žiak pri prvom nástupe žiaka do školy predloží čestné prehlásenie (príloha na stiahnutie TU) podpísané zákonným zástupcom, alebo samotným plnoletým žiakom.  

       Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

       Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

        

      • Pokyny pre zákonného zástupcu a žiaka pre začiatok školského roka 2020/2021

      • Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.docx

       Vyhlásenie zákonného zástupcu  alebo plnoletého źiaka.docx


       Zákonný zástupca

       · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

       · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

       · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.


       Žiak

       · Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

       · Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, okrem svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

       · Žiak počas vyučovania a odborného výcviku dodržiava vnútorný poriadok školy s aktualizovanými hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.


       Počas obdobia 2.9 – 15.9, sa nad rámec zelenej fázy odporúča:

       Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

       Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 – 23.9.


       Tieto pokyny budú priebežne aktualizované s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

       Plné a aktualizované znenia pokynov Ministerstva školstva si môžete pozrieť TU

      • Projekt: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“

      • Naša SŠ a všetky jej zložky: SOŠ automobilová, SOŠ elektrotechnická a SOŠ podnikania sa 21.08.2020 v spolupráci s OZ Ave ProsperitA, zapojili do projektu, ktorú OZ organizuje a realizuje. Projekt: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí, bude realizovaný prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na škole.  Do daného projektu sa okrem našej školy zapájajú aj ďalšie školy a to 6 ZŠ v Žilinskom kraji a 6 stredných škôl v Banskobystrickom kraji. Celý projekt trvá v období od 1.7.2020 do 31.12.2021. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Projekt je zameraný na prevenciu šikanovania a sociálnopatologických javov, na zlepšenie klímy v škole, na pokles konfliktov na škole, k sociálnej tolerancii, odstraňovať bariéry z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov, naučiť žiakov efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie, naučenie rešpektu názornej rôznorodosti a ľudským právam. Zapojení pedagógovia a odborní zamestnanci absolvovali prvé stretnutie – prvé školenie, vedené dvomi lektorkami, pani PhDr. Denisou Morongovou a Mgr. Ing. Zdenkou Matulovou Juríkovou. Koordinátorkou projektu na škole a prítomnou všetkých stretnutí s lektormi a žiakmi je výchovná poradkyňa Mgr. Nina Matušovová. Škola by chcela školskou a rovesníckou mediáciou naplniť ciele projektu na škole a podporiť projekt prieskumom, ktorý bude pre porovnanie uskutočnený dotazníkovou formou na začiatku a pri ukončení projektu na škole s pedagógmi a žiakmi. Zúčastnení pedagógovia a odborní zamestnanci už pri tomto prvom stretnutí vypísali prvé úvodné dotazníky a spolu s lektorkami zážitkovou formou okrem teórie, kde sa dozvedeli, čo sú ciele rovesníckej mediácie v prostredí školy, niečo o mediácii ako prevencii, o rovesníckej mediácii pre žiakov, absolvovali aj prvé hry, kde sa dozvedeli niečo o tímoch, ich konfliktoch, o tom, čo je pre fungovanie úspešného tímu dôležité, a mnoho iných vecí. Veríme, že po ukončení daného projektu na našej Spojenej škole budú odbremenení pedagógovia od riešenia sporov a konfliktov vzniknutých medzi žiakmi a naši žiaci si vytvoria dobre fungujúce tímy. V tímoch budú dosahovať dané ciele rovesníckej mediácie v prostredí školy, budú vedieť riešiť spory, konflikty, budú sa snažiť zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach, deti na našej škole budú chránené pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy, naučia sa vnímať, rešpektovať názory druhých, naučia sa kritickému mysleniu, sociálnej tolerancii, budú nápomocní pri odhaľovaní šikanovania a dané skúsenosti si budú navzájom odovzdávať z generácie na novú prichádzajúcu generáciu žiakov našej školy. Spolu pedagógovia, odborní zamestnanci a žiaci budú fungovať a tvoriť jeden veľký tím spolupracovníkov, ktorí budú prispievať k príjemnej školskej atmosfére. Touto formou by sme sa chceli pani lektorkám poďakovať, že v spolupráci s vedením našej školy umožnili všetkým zamestnancom, ktorí majú záujem sa zúčastniť na danom projekte dostali možnosť a využili ju. ĎAKUJEME.

       Mgr. Nina Matušovová, výchovná poradkyňa SOŠ automobilovej a SOŠ podnikania

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5935