• Novinky zo života školy

      • Maturita 2020 sa vykoná administratívne, výpočtom zo známok počas štúdia

      • Vo štvrtok 24. apríla 2020 krátko popoludní minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

       Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.

       Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

       V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

       Viac v článkoch ministerstva školstva, ucimenadialku.sk

      • Oznam

      • Milí žiaci,

       prihováram sa Vám prostredníctvom stránky našej školy. Spoločne prežívame chvíle plné neistoty, no snažíme sa robiť všetko preto, aby sme ich zvládli. Učitelia sa museli prispôsobiť na prácu s počítačom, aby v rámci možnosti sprostredkovali žiakom učivo, ktoré je predpísané učebným plánom. Naši učitelia nadviazali s Vami kontakt prostredníctvom portálu EDUPAGE, resp. mailovou komunikáciou cez triedy. Podľa rozvrhu hodín Vám priebežne zasielajú obsah učiva a termíny odovzdávania úloh. Môžete sa na nich kedykoľvek obrátiť, sú Vám vďační za akúkoľvek spätnú väzbu.

       Dovoľujem si Vás upozorniť, že každodennou kontrolou komunikácie na EDUPAGE a tiež spätnou väzbou od vyučujúcich sa dozvedám, že niektorí z Vás ste ešte vôbec nenadviazali kontakt so svojimi vyučujúcimi a nezačali pracovať na zadaných úlohách. Každý vyučujúci robí podrobný  záznam o aktivitách žiakov, plnení úloh, ktoré im zadáva, čo následne ovplyvní aj Vaše koncoročné hodnotenie v jednotlivých predmetoch v súlade s najnovším  Usmernením o hodnotení žiakov strednej školy. Ak nebudeme mať žiadne podklady od Vás, budete mať problémy so zdôvodňovaním. Neberte túto situáciu na ľahkú váhu, uvedomte si, že teraz je čas ukázať, ako dokážete byť disciplinovaní, prekonajte sami seba a venujte čas aj samoštúdiu.

       Dôrazne vyzývam tých žiakov, ktorých sa to týka, aby urýchlene hľadali možnosti a spôsoby, ako komunikovať s vyučujúcimi a mohli tak pokračovať v štúdiu.  Ak ste si nechali učebnice a zošity v škole, spojte sa so spolužiakmi alebo upovedomte o tom svojich triednych učiteľov. Riešenie sa nájde. V dnešnej dobe nie je problém, aby ste si navzájom pomohli, prefoťte si poznámky a učivo z učebnice a prepošlite si materiály prostredníctvom facebooku, messengera, Whats app, e-mailom...

       Verím, že túto situáciu spoločne zvládneme a čo najskôr sa všetci stretneme v škole.

        

       Ing. Ján Žuffa – riaditeľ Spojenej školy

      • Rozhodnutie ministerstva k organizácii školského roka

      • Výňatok z textu rozhodnutia: 

       - mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

       - mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá  a liečebno-výchovné sanatóriá,

       - prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,

       - interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,

       - záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,

       ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,

       Celý text si môžete pozrieť TU

      • Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

      • Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.     „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.     „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.     Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.     V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.     Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.     Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.     "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.FOTO: SITAČlánok prebraný zo stránky ministerstva školstva.

       Zdroj článku nájdete TU.

      • Informácie o dištančnom vzdelávaní na jednom mieste

      • Dávame do pozornosti web ucimenadialku.skStránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov. Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

       Dávame do pozornosti aj stránky s výučbovými materiálmi v elektronickej podobe:viki.iedu.skitakademia.skzborovna.skminedu.skaSc Návody pre rodičovaSc Návod pre žiakov a aSc Návod pre učiteľov

      • Pomôž núdznemu a staň sa skutočným hrdinom

      • Nachádzame sa v zložitej situácii. Mnohí ľudia museli ostať doma a podstúpiť 14 dňovú karanténu. Mnohí sú starí či nevládni a nemá im kto pomôcť doniesť jedlo a lieky. Niektorí rodičia musia ísť do práce a s ich deťmi, ktoré ostali doma kvôli uzavretiu škôl, nemá kto byť. Pracovníci sociálnych a zdravotníckych zariadení sú často preťažení. A tu sa vynára príležitosť podať pomocnú ruku a stať sa tak naozajstným hrdinom. Preto dávam do pozornosti výňatok z výzvy Banskobystrického kraja:,,Banskobystrický samosprávny kraj zároveň spustil online prihlasovanie dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem pomôcť s telefonickým zberom objednávok od seniorov, balením potravín a liekov a ich donáškou, ako výpomoc v zariadeniach sociálnych služieb či na ďalších pozíciách."Záujemcovia sa môžu prihlasovať TU 

       Tu je celá správa z BBSK

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5926