• Novinky zo života školy

      • Zveľadili sme priestory školy

      • Len v zdravom, kvalitnom a peknom prostredí môže prebiehať výchovno-vzdelávací proces. To si uvedomuje vedenie našej školy a podporuje ich v tom aj Banskobystrický samosprávny kraj.

       V kalendárnom roku 2018 sme v budove teoretického vyučovania Spojenej školy a v budove telocvične so sídlom na Školskej 7 v Banskej Bystrici zrealizovali investičné akcie a opravy za finančnej spoluúčasti prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja formou dotácií na jednotlivé zákazky.

       Vo februári sme zrealizovali výmenu poškodených častí podlahy v telocvični, jej vybrúsenie, vykreslenie ihriskových čiar a natretie podlahy finálnym odolným náterom. Investičná akcia bola financovaná v plnej výške 6799,60€ z prostriedkov BBSK.

       V mesiaci október sme zrealizovali úplnú rekonštrukciu strešnej krytiny na telocvični, ktorá bola poškodená na celom povrchu. Investičná akcia bola financovaná z prostriedkov BBSK vo výške 30 000,-€ a v sume 5446,54€ z vlastných prostriedkov našej školy.

       V mesiacoch november a december prebehla oprava kúrenárskych rozvodov a výmena vykurovacích teplovzdušných ohrievačov v telocvični, vďaka čomu môžu žiaci aj v najchladnejšom zimnom období cvičiť v teple. Investičná akcia bola financovaná v plnej výške 10616,-€ z prostriedkov BBSK.

       V mesiaci december prebehla u nás posledná investičná akcia, a to rekonštrukcia hygienického zariadenia v budove teoretického vyučovania z dôvodu zlého technického stavu odpadových zvodov v stenách a kanalizačného zvodu pod podlahou. Trojtýždňová odstávka tohto zariadenia bola nevyhnutná a po rýchlom otvorení za účasti riaditeľa školy Ing. Jána Žuffu a dvoch usmievavých učiteliek Mgr. Andrei Miškufovej a Mgr. Daniely Novákovej sa zrekonštruované priestory blyštia novotou a čistotou. Investičná akcia bola financovaná v plnej výške 13560,-€ z prostriedkov BBSK.

       Touto cestou chceme poďakovať za dotácie Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktoré vynaložili na nevyhnutné investičné akcie vykonané v našich budovách.

      • Mikuláš na škole

      • Šiesteho decembra sa na škole už tradične slávi Mikuláš. Tretiaci na SOŠP sa chopili svojich úloh a prezlečení za Mikuláša, anjelov, čertov a sobov prešli postupne každou triedou s košom plným sladkostí. Triedy súťažili o najkrajšiu vianočnú výzdobu ako aj o to, kto predvedie Mikulášovi zaujímavý program – či už zarecituje báseň, alebo zaspieva vianočnú poprípade mikulášsku pesničku. Ich odmenou bolo sladké prekvapenie, ktoré dostal každý žiak. Výzdobu triedy kritickým očkom zhodnotila aj porota. Najkrajšie triedy budú vyhlásené a odmenené na tohoročnej vianočnej akadémii.

       III.EP a tr.uč. Mgr. Daniela Nováková

   • Kontakty

    • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    • ss.skolska7@gmail.com
    • sosakcienovinky@gmail.com
    • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
    • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
    • IČO: 37956108
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5906