• Profil školy

     • Profil školy

     • Profil školy

      Spojená škola Školská 7, Banská Bystrica patrí medzi najvýznamnejšie výchovno- vzdelávacie inštitúcie stredného  odborného vzdelávania na Slovensku. Má celoregionálny charakter, pretože ju navštevujú žiaci z miest a obcí celého Banskobystrického regiónu. Zabezpečuje prípravu žiakov v učebných a študijných odboroch v profesiách, ktoré pokrývajú v celej šírke odvetvie strojárskeho, automobilového, elektrotechnického priemyslu a tiež obchodu a služieb. Odbory vzdelávania na škole sú veľmi moderné a mimoriadne žiadané, no zároveň sú charakteristické vysokým tempom inovácií. Ak si chce škola zachovať pozíciu v rámci výchovno - vzdelávacieho systému v regióne, musí neustále inovovať svoje učebné a študijné odbory, zavádzať najprogresívnejšie vyučovacie metódy a moderné didaktické pomôcky.

       

      Spojenú školu tvoria 3 organizačné zložky:

       

      • Stredná odborná škola automobilová, Školská 7
      • Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18
      • Stredná odborná škola podnikania, Školská 7,

       

      ktoré poskytujú vzdelávanie v odboroch strojárstvo, doprava, elektrotechnika, chémia a ekonomika a služby.

      Pri Spojenej škole pôsobí Local Cisco Networking Academy. Je to medzinárodne uznávaný     vzdelávací program, ktorého cieľom je výchova kvalifikovaných ľudí, zameraných na navrhovanie,  budovanie a správu počítačových sietí a sieťových technológií. Prostredníctvom Cisco Networking Academy môžu študenti počas štyroch semestrov, ktoré na seba nadväzujú, získať potrebné vedomosti pre zloženie skúšky Cisco Certified Networking Associate, čím zvyšujú svoju šancu pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

       

      V Spojenej škole je vzdelávanie dospelých dennou alebo externou formou už tradíciou. Škola vzdeláva žiakov v nadstavbovom štúdiu v dopravnej prevádzke, elektrotechnike, strojárenstve a obchode.

       

      Škola disponuje veľmi kvalitnými a kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktorí si svoje odborné vedomosti dopĺňajú účasťou na rôznych odborných  školeniach v rámci ďalšieho vzdelávania.

       

      Škola má moderne vybavené dielne praktického vyučovania s modernou diagnostickou technikou pre automobily a   elektrotechniku , najmodernejšou technológiou pre lakovanie automobilov pre učebný odbor lakovník. Dielne sa svojim vybavením môžu porovnávať s renomovanými autoservismi v našom regióne.

       

      Na teoretickom vyučovaní sú odborné učebne pre automechanikov, elektrotechnikov,  strojárov, IKT, cudzie jazyky a cvičné firmy   vybavené modernou didaktickou technikou. Škola má moderné elektrotechnické a chemické laboratórium. Sú   tu  dve telocvične a dve špičkové vonkajšie ihriská.  Spojená škola je už dnes komplexnou školou s teoretickým vyučovaním a s dielňami odborného výcviku. Má svoj internát s kapacitou 120 lôžok, vlastnú  jedáleň, svoju autoškolu, v ktorej každý prihlásený žiak môže získať vodičský preukaz skupiny B za zvýhodnených podmienok.

       

      Styk školy s rodičmi zabezpečuje rada školy, rodičovská rada a triedne výbory rodičovskej rady. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti, ktorých realizácia nám pomôže okrem iného znížiť pretrvávajúce nedostatky v oblasti dochádzky žiakov do školy a zlepšenia ich študijných výsledkov.

      Škola aktívne spolupracuje so zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Ťažisko spolupráce spočíva v zabezpečovaní odborného výcviku, odbornej praxe, odborných súťaží, materiálno-technického vybavenia, dodávke nových technológii, technickej dokumentácií a v odbornom poradenstve hlavne pri zavádzaní nových trendov a technológií v jednotlivých odboroch. V školskom roku 2018/2019 Spojená škola aktívne spolupracovala s 42 firmami, v ktorých sme mali umiestnených 102 našich žiakov. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s podnikateľským prostredím, pracovať s modernou technikou. Tí najlepší mohli po skončení školy nastúpiť do pracovného pomeru.

      Škola sa zúčastňuje alebo  sama organizuje rôzne súťaže , jednak  odborne zamerané, alebo tiež spoločenskovedné, športové a iné záujmové na ktorých dlhodobo  dosahuje veľmi dobré výsledky.

       

      Spojená škola je už dnes komplexnou školou s teoretickým vyučovaním a s dielňami odborného výcviku pripravená realizovať duálny systém vzdelávania v zmysle novely Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Má ambíciu stať sa inštitúciou  celoživotného vzdelávania v odboroch elektrotechnika, strojárenstvo, autoopravárenstvo, chémia a informačné technológie nielen pre banskobystrický región, ale pre celé Slovensko.

       

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • ss.skolska7@gmail.com
   • sosakcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
   • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
   • IČO: 37956108
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 957