Navigácia

Verejná obchodná súťaž

Aktuálne prebiehajúce

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ PODLIMITNEJ KONCESIE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Spojená škola
IČO: 37956108
Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Čapkovičová
Telefón: +421 907624786
Email: eva.capkovic@gmail.com
Webové sídlo (Internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://spojenaskolabb.edupage.org/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9307
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9307//
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Spojená škola
II.1.2) Hlavný kód CPV
55524000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom koncesie je prevádzkovanie stravovacej jednotky v priestoroch Spojenej školy Banská Bystrica po dobu 5
rokov od nadobudnutia účinnosti koncesnej zmluvy (nie však skôr ako 15.08.018). Koncesionár musí zachovať
minimálne súčasnú kvalitu, kvantitu a spôsob podávania stravy. Podrobný opis predmetu koncesie je uvedený v časti B.
Opis predmetu koncesie v koncesnej dokumentácii.

Viac informácií v nasledujúcich dokumentoch a vo vestníku:

Informácia o zadávaní podlimitnej koncesie - 9207 KPS.pdf

KONCESNÁ DOKUMENTÁCIA.pdf

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria