• Verejná obchodná súťaž

     • Aktuálne prebiehajúce

     • VO na prenájom nebytových priestorov - časti haly vo Vlkanovej

      Predmetom zmluvy bude nájom nebytových priestorov na Továrenskej ulici 29,  súpisné číslo 233, nachádzajúcej sa na pozemku,  parc.č.507/3, katastrálne územie Vlkanová, vedenej na LV č. 467. Prenajímateľ prenajme nájomcovi nasledovné nebytové priestory:

             Prízemie a jeho predbežná kalkulácia:

             Hala dielní .......................................................1000 m2  x 19,92 €/m2  =  19 920 €

             Č. 123 WC .........................................................   18,9 m2  x 29,87 €/m2  =    564,54€

             Č. 124 kuchynka.................................................    22,0 m2 x 19,90 €/m2  =    437,80 €

             Č. 125 závetrie ...................................................      9,7 m2 x  8,30 €/m2 =         80,50€

             Č. 126 schodisko ...............................................     22,5 m2 x  8,30 €/m2 =      186,75 €

             Č. 127 chodba ....................................................     11,5 m2 x  8,30 €/m2  =      95,45 €

             Č. 128 spojovacia chodba ..................................      19,0 m2 x  8,30 €/m2  =   157,70 €

             Č. 129 sklad .......................................................      39,0 m2 x 16,60 €/m2  =   647,40 €

             Č. l31 kancelária ...............................................       37,5 m2 x 19,90 €/m2  =   746,25 €

              Prízemie spolu                                                       1 180,10 m2                    22 836,39 €

       

              I. poschodie a jeho predbežná kalkulácia:

              Č. 214 chodba ..................................................        7,0 m2 x    8,30 €/m2  =        58,10 €

              Č. 216 WC .......................................................        6,9 m2 x  29,87 €/m2  =      206,10 €

              Č. 219 predsieň ................................................         8,4 m2 x   8,30 €/m2  =       69,70 €

              Č. 221 umyváreň ..............................................       17,5 m2 x 29,87 €/m2  =     522,70 €

              Č. 222 kancelária .............................................        77,5 m2 x 16,60 €/m2  =  1 286,50 €

          I. poschodie spolu                                                    117,3 m2                          2 143,10 €

       

      V ý š k a     n á j o m n é h o

      Celková výška ročného nájomného predstavuje v predbežnej kalkulácií 24 979,49 €

      Uvedené ročné nájomné bude rozdelené na jednotlivé mesiace, tzn. mesačné nájomné predstavuje sumu 2 081,62 €, bez DPH v predbežnej kalkulácií.

      Okrem nájomného sa nájomca zaviaže uhrádzať prenajímateľovi náklady za energie a služby v pomere z celkových fakturačných nákladov.

      V ý b e r   n a j v ý h o d n e j š i e h o   n á v r h u:

      Vyhlasovateľ vytvorí 3-člennú komisiu na vyhodnotenie najvýhodnejšieho návrhu. Komisia na vyhodnotenie návrhov zasadne dňa 28. 12. 2018 o 10.00 hod. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splní všetky podmienky a jeho návrh bude ekonomicky najvýhodnejší. Víťaz bude o svojom víťazstve upovedomený písomne alebo elektronicky a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.

      - Lehota na oznámenie vybraného návrhu: Vyhlasovateľ oznámi (písomne alebo elektronicky) výsledok súťaže všetkým uchádzačom, ktorých návrhy splnili podmienky súťaže v termíne do 5 pracovných dní od zasadania komisie na vyhodnotenie návrhov.

      - Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Zároveň si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

      - Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

      Ponuky je potrebné predložiť osobne alebo poštou na adresu Spojená škola, Školská 7, 97401 Banská Bystrica v zalepených obálkach označených značkou: "Nebytové priestory Vlkanová".

      Bližšie informácie u Mgr. Petra Zachara na telefónnom čísle 048/4131065, 048/4133113

      Ukončenie predkladania ponúk: 28.12.2016 do 09:00 hod.

      V Banskej Bystrici dňa 13. 12. 2018

  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • soustroj@stonline.sk
   • akcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
   • 37956108
 • Fotogaléria

  • Cena primátora 2018
  • Celoštátna súťaž ZENIT
  • Prezentácia školy v Europa SC
  • Europa SC pozvánka
  • Zveľadili sme priestory školy
  • Mikuláš 2018
  • Majster Slovenska na Dni otvorených dverí
  • Deň otvorených dverí na Školskej 7
  • Medzinárodný turnaj vo futsale Hradec Králové 2018
  • Prihlásenie