• Profil školy

     • Profil školy

     • Spojená škola

      Spojená škola Banská Bystrica so svojimi organizačnými zložkami je najstaršia odborná škola na Slovensku, ktorá má nepretržité trvanie. Zabezpečuje prípravu žiakov v učebných a študijných odboroch v profesiách, ktoré pokrývajú v celej šírke odvetvie strojárskeho, automobilového, elektrotechnického priemyslu, digitálnych sietí a tiež obchodu a služieb cestovného ruchu.

      Je zriadená ako príspevková organizácia, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch ako samostatný právny subjekt. Počas 170 rokov pôsobenia na trhu vzdelávania nikdy nestagnovala a vedenie spolu so zamestnancami hľadali v odbornom a historickom kontexte optimálne formy, metódy a obsahovú náplň jej edukačnej činnosti.

       

      Dátum vzniku Spojenej školy: 1.9.2004

       

      Organizačná štruktúra:

       

      Spojenú školu tvoria v súčasnosti tri organizačné zložky.

      Stredná odborná škola automobilová, Školská 7 - bývalé Stredné odborné učilište strojárske – história vzniku siaha až do roku 1845 kedy bola zriadená tzv. Nedeľná kovoobrobná škola. Táto sa úspešne rozvíjala vo svojom zameraní a postupne bola premenovaná na Učňovskú školu a neskôr na Stredné odborné učilište strojárske. Počas svojej existencie škola pripravila tisíce odborníkov rôzneho zamerania: stroári, automechanici, elektrikári, krajčírky, obchodníčky...

       

      Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18 – bývalé Stredné odborné učilište elektrotechnické – vzniklo v školskom roku 1968/1969 odčlenením elektroodborov zo Stredného odborného učilišťa strojárskeho.

       

      Stredná odborná škola podnikania, Školská 7 – vznikla z bývalého Stredného odborného učilišťa obchodného – vzniklo v školskom roku 1980/1981 a z bývalej Dievčenskej odbornej školy – vznikla v školskom roku 1991/1992 pri  Obchodnej akadémii.

       

      Počet žiakov školy:

      V školskom roku 2017/2018 Spojenú školu navštevuje takmer 750 žiakov v učebných a študijných odboroch rôzneho zamerania.

       

      Personálne zabezpečenie:

      Spojená škola má v súčasnosti 115 zamestnancov, z toho je pedagogických zamestnancov 92 a nepedagogických zamestnancov 23.

       

      Profesijná orientácia žiakov na jednotlivých zložkách:

       

      Stredná odborná škola automobilová, Školská 7:

                                         -servis a oprava automobilov

                                         -výkon základných prác pri strojovom obrábaní materiálov

                                         -oprava mechanických prístrojov a zariadení v službách

                                         -komerčný pracovník v doprave

                                         -prevádzkovanie súkromného podniku v strojárstve

                                         -práca v strojárskych firmách

       

      Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18:

                                         -práca pri výrobe, montáži, opravách a údržbe zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a riadiacej techniky

                                         -práca v širokom spektre elektrotechnických činností

                                         -projektovanie, výroba, montáž, prevádzka elektrotechnických zariadení

                                         -práca vo výrobnej oblasti na montáži počítačov, periférnych zariadení a počítačových sietí

                                         -práca v servisnej oblasti pri diagnostike, údržbe a opravách zariadení IT

                                         -práca v oblasti správy lokálnych počítačových sietí, pri tvorbe rozličných multimediálnych

                                        internetových stránok

       

      Stredná odborná škola podnikania, Školská 7:

                                         -práce spojené so samostatným predajom tovaru, so znalosťou skladovania a ošetrovania tovaru,

                                        vystavovania a aranžovania tovaru v predajni

                                         -znalosť systému inventarizácie

                                         -poskytovanie odbornej poradenskej služby

                                         -znalosť administratívnych prác spojených s obchodovaním

                                         -príprava pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom

                                        a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej

                                        správe

       

       

      Zameranie činnosti školy:

      -príprava mládeže na povolania a odborné činnosti zodpovedajúce príslušným učebným a študijným odborom, príprava na vysoké školy

      -nadstavbové štúdium v nadväznosti na učebné odbory

      -vzdelávanie žiakov a záujemcov z firiem v Centre vzdelávania a prápravy pre strojárstvo a automobilový priemysel

       

      Výchovno-vzdelávacie výsledky:

      Absolventi školy sa úspešne uplatňujú na trhu práce v strojárskom a elektrotechnickom priemysle, v autoopravárenstve, ako správcovia sietí v rôznych firmách a ako živnostníci. Viacerí pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu.

       

      Strategické ciele školy:

      -pripravovať žiakov tak, aby boli adaptabilní na zmeny v spoločnosti a motivovať ich k pochopeniu celoživotného vzdelávania

      -vychovávať žiakov v duchu humanitných princípov, tolerancie, znášanlivosti, vzájomnej úcty

      -formovať u žiakov tvorivý štýl života, vnútorné motivácie, intelektuálne schopnosti a hodnotové orientácie

      -praktické vyučovanie žiakov Spojenej školy realizovať vo firmách a inštitúciách, k tomuto rozvíjať dobré vzťahy s firmami so snahou prepojenia teoretických poznatkov zo školy s praxou

      Vízia školy:

      Hlavnou víziou školy je odborná príprava kvalifikovaných zamestnancov pre potreby regionálneho trhu práce založená na intenzívnej spolupráci s podnikmi a organizáciami v regióne, aby sa tak dosiahol maximálny multiplikačný efekt vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom školy je pripraviť jej absolventov na vstup na národný i európsky trh práce. Naplniť cieľ je možné len sústavným skvalitňovaním a modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s požiadavkami kladenými na školu tretieho tisícročia.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • soustroj@stonline.sk
   • akcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
   • 37956108
 • Fotogaléria

  • Cena primátora 2018
  • Celoštátna súťaž ZENIT
  • Prezentácia školy v Europa SC
  • Europa SC pozvánka
  • Zveľadili sme priestory školy
  • Mikuláš 2018
  • Majster Slovenska na Dni otvorených dverí
  • Deň otvorených dverí na Školskej 7
  • Medzinárodný turnaj vo futsale Hradec Králové 2018
  • Prihlásenie