Navigácia

O škole

Spojená škola

Spojená škola Banská Bystrica so svojimi organizačnými zložkami je najstaršia odborná škola na Slovensku, ktorá má nepretržité trvanie. Zabezpečuje prípravu žiakov v učebných a študijných odboroch v profesiách, ktoré pokrývajú v celej šírke odvetvie strojárskeho, automobilového, elektrotechnického priemyslu, digitálnych sietí a tiež obchodu a služieb cestovného ruchu.

Je zriadená ako príspevková organizácia, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch ako samostatný právny subjekt. Počas 170 rokov pôsobenia na trhu vzdelávania nikdy nestagnovala a vedenie spolu so zamestnancami hľadali v odbornom a historickom kontexte optimálne formy, metódy a obsahovú náplň jej edukačnej činnosti.

 

Dátum vzniku Spojenej školy: 1.9.2004

 

Organizačná štruktúra:

 

Spojenú školu tvoria v súčasnosti tri organizačné zložky.

Stredná odborná škola automobilová, Školská 7 - bývalé Stredné odborné učilište strojárske – história vzniku siaha až do roku 1845 kedy bola zriadená tzv. Nedeľná kovoobrobná škola. Táto sa úspešne rozvíjala vo svojom zameraní a postupne bola premenovaná na Učňovskú školu a neskôr na Stredné odborné učilište strojárske. Počas svojej existencie škola pripravila tisíce odborníkov rôzneho zamerania: stroári, automechanici, elektrikári, krajčírky, obchodníčky...

 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18 – bývalé Stredné odborné učilište elektrotechnické – vzniklo v školskom roku 1968/1969 odčlenením elektroodborov zo Stredného odborného učilišťa strojárskeho.

 

Stredná odborná škola podnikania, Školská 7 – vznikla z bývalého Stredného odborného učilišťa obchodného – vzniklo v školskom roku 1980/1981 a z bývalej Dievčenskej odbornej školy – vznikla v školskom roku 1991/1992 pri  Obchodnej akadémii.

 

Počet žiakov školy:

V školskom roku 2017/2018 Spojenú školu navštevuje takmer 750 žiakov v učebných a študijných odboroch rôzneho zamerania.

 

Personálne zabezpečenie:

Spojená škola má v súčasnosti 115 zamestnancov, z toho je pedagogických zamestnancov 92 a nepedagogických zamestnancov 23.

 

Profesijná orientácia žiakov na jednotlivých zložkách:

 

Stredná odborná škola automobilová, Školská 7:

                                   -servis a oprava automobilov

                                   -výkon základných prác pri strojovom obrábaní materiálov

                                   -oprava mechanických prístrojov a zariadení v službách

                                   -komerčný pracovník v doprave

                                   -prevádzkovanie súkromného podniku v strojárstve

                                   -práca v strojárskych firmách

 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18:

                                   -práca pri výrobe, montáži, opravách a údržbe zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a riadiacej techniky

                                   -práca v širokom spektre elektrotechnických činností

                                   -projektovanie, výroba, montáž, prevádzka elektrotechnických zariadení

                                   -práca vo výrobnej oblasti na montáži počítačov, periférnych zariadení a počítačových sietí

                                   -práca v servisnej oblasti pri diagnostike, údržbe a opravách zariadení IT

                                   -práca v oblasti správy lokálnych počítačových sietí, pri tvorbe rozličných multimediálnych

                                  internetových stránok

 

Stredná odborná škola podnikania, Školská 7:

                                   -práce spojené so samostatným predajom tovaru, so znalosťou skladovania a ošetrovania tovaru,

                                  vystavovania a aranžovania tovaru v predajni

                                   -znalosť systému inventarizácie

                                   -poskytovanie odbornej poradenskej služby

                                   -znalosť administratívnych prác spojených s obchodovaním

                                   -príprava pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom

                                  a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej

                                  správe

 

 

Zameranie činnosti školy:

-príprava mládeže na povolania a odborné činnosti zodpovedajúce príslušným učebným a študijným odborom, príprava na vysoké školy

-nadstavbové štúdium v nadväznosti na učebné odbory

-vzdelávanie žiakov a záujemcov z firiem v Centre vzdelávania a prápravy pre strojárstvo a automobilový priemysel

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky:

Absolventi školy sa úspešne uplatňujú na trhu práce v strojárskom a elektrotechnickom priemysle, v autoopravárenstve, ako správcovia sietí v rôznych firmách a ako živnostníci. Viacerí pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu.

 

Strategické ciele školy:

-pripravovať žiakov tak, aby boli adaptabilní na zmeny v spoločnosti a motivovať ich k pochopeniu celoživotného vzdelávania

-vychovávať žiakov v duchu humanitných princípov, tolerancie, znášanlivosti, vzájomnej úcty

-formovať u žiakov tvorivý štýl života, vnútorné motivácie, intelektuálne schopnosti a hodnotové orientácie

-praktické vyučovanie žiakov Spojenej školy realizovať vo firmách a inštitúciách, k tomuto rozvíjať dobré vzťahy s firmami so snahou prepojenia teoretických poznatkov zo školy s praxou

Vízia školy:

Hlavnou víziou školy je odborná príprava kvalifikovaných zamestnancov pre potreby regionálneho trhu práce založená na intenzívnej spolupráci s podnikmi a organizáciami v regióne, aby sa tak dosiahol maximálny multiplikačný efekt vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom školy je pripraviť jej absolventov na vstup na národný i európsky trh práce. Naplniť cieľ je možné len sústavným skvalitňovaním a modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s požiadavkami kladenými na školu tretieho tisícročia.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
    Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
    048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická

Fotogaléria