• Verejná obchodná súťaž

     • Aktuálne prebiehajúce

     • I.

      Spojená škola

      ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja

      vyhlasuje

       

       

      Obchodnú verejnú súťaž

       

      Podľa § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade s odd. VI článok 22 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK č. 307/2020

       

       

      Na prenájom nebytových priestorov – prevádzkovanie 3ks nealkoholických, bezkofeínových teplých nápojov

       

      1. Identifikácia vyhlasovateľa:

      Názov organizácie: Spojená škola

      Sídlo organizácie: Školská 7 974 01 Banská Bystrica

      Zastúpený: Ing. Ján Žuffa

      IČO: 37956108

      DIČ: 2021885690

      Kontaktná osoba: Ing. Kriššáková Lívia

      email: krissakovabb@gmail.com

      tel.: 0951 530 521

      2. Predmet súťaže: priestory na prevádzkovanie automatov na nealkoholické, bezkofeinové teplé nápoje v troch budovách Spojenej školy, v každej 1m2 na prevádzku jedného uvedeného automatu na nápoje, t.j. dokopy 3 kusy nápojových automatov - kávomatov a to následne:

      2.a) prenájom nebytového priestoru na chodbe školy na prízemí budovy Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica. Priestor je vybavený prípojkou pitnej vody a elektrickou zásuvkou a je určený výlučne na prevádzkovanie 1 kusu automatu na nealkoholické, bezkofeinové teplé nápoje. Budúci nájomca je povinný dodržiavať podmienky Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

      2.b) prenájom nebytového priestoru na chodbe školy na prízemí budovy Spojenej školy, Zvolenská cesta č.18, Banská Bystrica. Priestor je vybavený prípojkou pitnej vody a elektrickou zásuvkou a je určený výlučne na prevádzkovanie 1 kusu automatu na nealkoholické, bezkofeinové teplé nápoje. Budúci nájomca je povinný dodržiavať podmienky Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

      2.c) prenájom nebytového priestoru na chodbe školy na prízemí budovy Spojenej školy, Továrenská 29, Vlkanová. Priestor je vybavený prípojkou pitnej vody a elektrickou zásuvkou a je určený výlučne na prevádzkovanie 1 kusu automatu na nealkoholické, bezkofeinové teplé nápoje. Budúci nájomca je povinný dodržiavať podmienky Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

      3. Typ zmluvy: zmluva o nájme nebytových priestorov v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov.

       

      4. V obálke účastník predloží:

      a) doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba predloží overenú kópiu OP, právnická osoba predloží overenú kópiu výpisu z obchodného registra.

      b) návrh ceny nájomného uvedeného v Eurách/m2 ročne za priestor vyhradený na prevádzku jedného automatu na nápoje (1m2), pričom minimálna cena nájomného je stanovená vo výške 200 Eur/m2/ročne, (t.j. 600 Eur za 3 kusy automatov na nápoje za 1 rok prenájmu). Vo výške nájomného je zahrnutá výška vedľajších nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov (elektrická energia + vodné a stočné = 20,- EUR/ročne).

      5. Trvanie zmluvy: september 2021 – august 2023 Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú na 24 mesiacov

      6. Podmienky súťaže a lehota na predkladanie návrhov: - Predložený návrh musí byť podpísaný uchádzačom a musí obsahovať navrhovanú cenu za nájom podľa bodu 4.

      Súťaž sa začína dňom 23.07.2021 , kedy bude zverejnená na webovom sídle Spojená škola www.spojenaskolabb.edupage.org , na nástenke v priestore Spojená škola a v regionálnej tlači v inzertnom týždenníku MY BANSKOBYSTRICKÉ NOVINY okres Banská Bystrica a okolie.

      - Lehota na predkladanie návrhov: 09. 08. 2021 do 10:00 hod. na sekretariát riaditeľa školy. V prípade doručenia poštou musí byť návrh v stanovenej lehote doručený vyhlasovateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nie je možné predložené návrhy odvolať. Návrhy po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

      - Adresa, na ktorú je potrebné návrhy doručiť, je uvedená v bode 1 tejto výzvy.

      - Návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku a v mene EUR.

      - Obálka musí byť uzatvorená a zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať!“, heslom súťaže „VO automaty na nápoje“, ako aj obchodným menom a sídlom vyhlasovateľa a účastníka súťaže.

      - Súťaže sa nemôžu zúčastniť záujemcovia, ktorí majú voči našej organizácii neuhradené záväzky!

      7. Kritériá na vyhodnotenie návrhov: ekonomicky najvýhodnejší návrh - najvyššia ponuka.

      8. Doplňujúce informácie

      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po jednom roku navýšiť cenu nájomného prepočítanú hodnotou na základe aktuálnej výšky inflácie zverejnenej štatistickým úradom  Slovenskej republiky na ich webovom sídle v januári príslušného kalendárneho roku, v rámci ktorého sa navýšenie ceny nájomného bude započítavať do celkovej ceny nájomného. O uvedenej skutočnosti musí vyhlasovateľ upovedomiť navrhovateľa písomnou formou v ktorej bude uvedená miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok a o novej výške nájomného upraveného na základe tejto miery inflácie.

       

      - Výber najvýhodnejšieho návrhu:

      Vyhlasovateľ vytvorí 3-člennú komisiu na vyhodnotenie najvýhodnejšieho návrhu. Komisia na vyhodnotenie návrhov zasadne dňa 09. 08. 2021 od 10.30 hod. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splní všetky podmienky a jeho návrh bude ekonomicky najvýhodnejší. Víťaz bude o svojom víťazstve upovedomený písomne alebo elektronicky a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.

      - Lehota na oznámenie vybraného návrhu: Vyhlasovateľ oznámi (písomne alebo elektronicky) výsledok súťaže všetkým uchádzačom, ktorých návrhy splnili podmienky súťaže v termíne do 10 pracovných dní od zasadania komisie na vyhodnotenie návrhov.

      - Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Zároveň si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

      - Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

      - Obhliadku predmetu nájmu je možné dohodnúť telefonicky na sekretariáte školy tel.: 048/4133113.

       

      Ing. Ján Žuffa - riaditeľ školy

      Zverejnené v Banskej Bystrici dňa 23. 07. 2021

       

      Ukončené verejné obchodné súťaže:


      Spojená škola

      ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja

      vyhlasuje

       

       

      Obchodnú verejnú súťaž

       

      Podľa § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade s odd. VI článok 22 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK č. 307/2020

       

       

      Na prenájom nebytových priestorov – školského bufetu o výmere 11,40 m2 za účelom prevádzkovania školského bufetu

       

      • minimálna cena nájmu je 150,00 EUR / 1m2 ročne / k trhovej cene nájomného bude stanovená výška prevádzkových nákladov v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov – cena dohodou/.

       

      I. Identifikácia vyhlasovateľa

       

      Názov organizácie:                          Spojená škola

      Sídlo organizácie:                            Školská 7

                                                               974 01  Banská Bystrica

      Zastúpený:                                       Ing. Ján Žuffa

      IČO:                                                  37956108

      DIČ:                                                  2021885690

      Kontaktná osoba:                             Ing. Kriššáková Lívia

      E-mail:                                             krissakovabb@gmail.com, ss.skolska7@gmail.com

      Telefón:                                            048/4133113

       

      II. Predmet súťaže

      Predmetom súťaže je prenechanie nebytových priestorov do nájmu:

       

      - školský bufet o výmere 11,40 m2, ktorý sa nachádza na prízemí budovy Spojená škola, Školská 7, súpisné číslo 3507 na parcele číslo 2514/15 zapísanej na LV číslo 7636, k.ú. Banská Bystrica.

      Tieto priestory sú určené na prevádzkovanie školského bufetu. V bufete je realizovaný prívod teplej a studenej vody a prípojka elektrickej energie. Vnútorné zariadenie bufetu nie je vo vlastníctve vyhlasovateľa.

       

       

       

       

       

      III. Podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej „OVS“)

      1. Účastníci súťaže

      Súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské právnické a fyzické osoby s predmetom činnosti v odbore potrebnom na prevádzkovanie školského bufetu

      2. Podmienky začatia súťaže:

      Súťaž sa začína dňom 06.07.2021 , kedy bude zverejnená na webovom sídle Spojená škola www.spojenaskolabb.edupage.org , na nástenke v priestore Spojená škola a v regionálnej tlači v inzertnom týždenníku MY BANSKOBYSTRICKÉ NOVINY okres Banská Bystrica a okolie.

       

      3. Forma podania návrhu

      Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej uvedie meno, adresu účastníka a výrazné označenie na strane obálky s adresou doručenia.

       

      „ŠKOLSKÝ BUFET“

      „Obchodná verejná súťaž – neotvárať!“

       

      Návrh do súťaže môže účastník predložiť:

      a) poštou na adresu vyhlasovateľa, pričom rozhodujúci je dátum poštového úradu

      b) osobne na sekretariát Spojená škola do 19.07.2021 do 10:00.

       

      V obálke účastník predloží ako súčasť ponuky:

      a) doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v odbore potrebnom na prevádzkovanie školského bufetu (neoverená fotokópia, alebo výpis z ŽR, OR), podpísaný písomný súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov (u fyzických osôb) a súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže.

      b) návrh na výšku nájomného v eurách (cena vrátane DPH, nakoľko Spojená škola nie je platcom DPH) za 1 m2 prenajímaného priestoru za rok, pričom minimálna cena nájomného je stanovená vo výške 150 EUR/m2/ročne. Vo výške nájomného nie je zahrnutá výška vedľajších nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov (elektrická energia + vodné a stočné). Uvedené prevádzkové náklady budú zúčtované podľa kalkulačného listu jeden krát do mesiaca.

      c) súťaže sa nemôžu zúčastniť záujemcovia, ktorí majú voči našej organizácii záväzky!

       

      4. Lehota na predkladanie návrhov:

      Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňa 19.07.2021 o 10:00 hod.

      Otváranie obálok a kontrola splnenia podmienok OVS sa bude konať dňa 19.07.2021 po 10:30 hod. v budove Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica v kancelárii riaditeľa školy.

      Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Vyhlasovateľ bude víťaza informovať o výsledku súťaže do piatich pracovných dní po jej skončení.

       

       

       

      5. Úradný – prekladateľský jazyk

      Návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku.

      6. Obhliadka prenajímaných nebytových priestorov

      Obhliadku nebytového priestoru, ktorý je predmentom obchodnej verejnej súťaže, si môže záujemca dohodnúdť na tel. č. 048/4133113 v pracovných dňom v čase od 8:00 hod. do     11:30 hod.

       

      7.Kritériá pre vyhodnotenie ponuky

      Kritérium na výber víťazného návrhu – úspešný bude uchádzač, ktorý podá návrh s najvýhodnejšími podmienkami:

      -vhodnosť ponúkaného sortimentu, ktorý spĺňa podmienky Vyhlášky MŠVV a Š SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, v súlade s Národným akčným plánom prevencie obezity na rok 2015-2025 a predaj doplnkového sortimentu

      -ponúknutá cena základného ročného nájomného na m2

       

      8. Doba nájmu

      a. nájomná zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, bude uzatvorená na dobu určitú od 01.09.2021 do 30.06.2026 –  5 rokov.

      b. účel nájmu: predaj doplnkových jedál v školskom bufete v zmysle Vyhlášky MŠVV a Š SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, v súlade s Národným akčným plánom prevencie obezity na rok 2015-2025 a predaj doplnkového sortimentu

       

      9. Podpísanie zmluvy

      Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať uzatvorení zmluvy o nájme s najúspešnejším uchádzačom. V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola najvýhodnejšia neuzavrie zmluvu o nájme, alebo odstúpi od súťaže, vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy s ďalším uchádzačom.

       

      10. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa

      a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,

      b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.

      c) návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,

      d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže,

      e) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,

      f) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,

      g)vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie,

      h) vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži,

      i) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade ak zistí, že tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, alebo Banskobystrického samosprávneho kraja vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vstupu do prenajímaných priestorov za účelom kontroly chodu a údržby.

      j) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo každoročne navýšiť cenu nájomného prepočítanú hodnotu na základe aktuálnej výšky inflácie zverejnenej štatistickým úradom  Slovenskej republiky na ich webovom sídle v januári príslušného kalendárneho roku, v rámci ktorého sa navýšenie ceny nájomného bude započítavať do celkovej ceny nájomného. O uvedenej skutočnosti musí vyhlasovateľ upovedomiť navrhovateľa písomnou formou v ktorej bude uvedená miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok a o novej výške nájomného upraveného na základe tejto miery inflácie.

       

      11. Ostatné informácie

      - počet žiakov.................................cca 430

      - počet zamestnancov....................cca 46

       

      Zverejnené dňa 06.07.2021

       


      Spojená škola v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/31 Zb., odd. 3 Obchodná verejná súťaž § 281 až § 288 a v súlade s od. IV. Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenechanie nebytových priestorov do nájmu v budove Odborného výcviku, Továrenská 29 Vlkanová

       

      Identifikácia vyhlasovateľa:

      Názov:                 Spojená škola

      Adresa:                Školská 7, 974 01 Banská Bystrica

      Zastúpený:          Ing. Ján Žuffa, riaditeľ školy

      IČO:                      37956108

      DIČ:                      2021885690

      Tel.:                      048/4133113

      E-mail:                 ss.skolska7@gmail.com

       

      1. Predmet súťaže

      Prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy o výmere 1 376,40 m2 v budove, ktorá je majetkom BBSK na Továrenskej 29, Vlkanová. Predmetom súťaže sú nasledovné priestory:

      Prízemie a jeho predbežná kalkulácia:

           Hala dielní .......................................................1000 m2  x 21,00 €/m2  =  21 000,00 €

             Č. 123 WC .........................................................   18,9 m2  x 19,87 €/m2  =    375,54€

             Č. 124 kuchynka.................................................    22,0 m2 x 19,90 €/m2  =    437,80 €

             Č. 125 závetrie ...................................................      9,7 m2 x  8,30 €/m2 =         80,51€

             Č. 126 schodisko ...............................................     22,5 m2 x  8,30 €/m2 =      186,75 €

             Č. 127 chodba ....................................................     11,5 m2 x  8,30 €/m2  =      95,45 €

             Č. 128 spojovacia chodba ..................................      19,0 m2 x  8,30 €/m2  =   157,70 €

             Č. 129 sklad .......................................................      39,0 m2 x 16,60 €/m2  =   647,40 €

             Č. l31 kancelária ...............................................       37,5 m2 x 19,90 €/m2  =   746,25 €

              Prízemie spolu                                                       1 180,10 m2                    23 727,40 €

       

              I. poschodie a jeho predbežná kalkulácia:

              Č. 214 chodba ..................................................        7,0 m2 x    8,30 €/m2  =        58,10 €

              Č. 215 skladový priestor...................................      86,0 m2 x  16,60 €/m2  =   1 427,60 €

              Č. 216 WC .......................................................        6,9 m2 x  19,87 €/m2  =      137,10 €

              Č. 219 predsieň ................................................         8,4 m2 x   8,30 €/m2  =       69,72 €

              Č. 221 umyváreň ..............................................       17,5 m2 x 29,87 €/m2  =     522,73 €

              Č. 222 kancelária .............................................        77,5 m2 x 19,90 €/m2  =  1 542,25 €

          I. poschodie spolu                                                    196,30 m2                          3 699,40 €

       

      1. Doba prenájmu

       12 mesiacov, január 2021 – december 2021

      1. Typ zmluvy:

      Zmluva o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

      1. Podmienky súťaže a lehota na predkladanie návrhov:

      Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na informačnej tabuli Spojenej školy, internetovej stránky Spojenej školy súčasne s uverejnením v regionálnej tlači. Návrh do súťaže predkladá účastník v písomnej forme v slovenskom jazyku do 23.12.2020 do 11:00 hod. na adresu Spojenej školy, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica, v sídle vyhlasovateľa súťaže a to osobne, kuriérom, poštovou zásielkou (rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) v neporušenej zalepenej obálke na ktorej uvedie meno, adresu účastníka a označenie „Obchodná súťaž – SOŠA Vlkanová“. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne nebudú do verejnej súťaže zarátané. Návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.

      Súťaže sa nemôže zúčastniť záujemca, ktorý ma neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči organizáciám BBSK.

      1. Lehota na prijatie najvhodnejšieho návrhu a lehota na oznámenie vybraného návrhu:

      Vyhlasovateľ príjme najvhodnejší návrh najneskôr do 3 pracovných dní od dňa uplynutia lehoty na predloženie návrhu a súčasne bude účastníkov informovať o víťazovi obchodnej verejnej súťaže, alebo o ukončení verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu.

      1. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži:
      • v obálke účastník -  identifikačné údaje: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO
      • návrh ceny nájomného uvedeného v Eurách ročne za priestor vyhradený na prenájom, pričom minimálna cena je stanovená vo výške 27426,80 EUR ročne. Vo výške nájomného nie je zahrnutá výška vedľajších nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov (elektrická energia a pod.). Spôsob výpočtu výšky prevádzkových nákladov bude uvedený v Zmluve.

       

      1. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:

      Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s tým účastníkom, ktorý splní súťažné podmienky a predloží najvhodnejší návrh z hľadiska ceny v € základného nájomného. Vedľajšie náklady nezahrnuté do základného nájomného sú platby za energie, vykurovanie, podiel dane z nehnuteľnosti a ostatné prevádzkové náklady a náklady za poskytnuté služby, ktoré bude nájomca uhrádzať mesačne základe Zmluvy. Víťazný uchádzač bude upovedomený písomne alebo elektronicky a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy. Zmluvu navrhne vyhlasovateľ OVS. Uzatvorená zmluva nesmie byť v rozpore s víťaznou cenovou ponukou uchádzača, podmienkami vyhlásenej OVS, zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja ani s ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

      1. Ostatné informácie

      Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje:

      • právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
      • neakceptovať dodatočnú zmenu návrhu účastníka po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov,
      • predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
      • meniť návrhy alebo súťaž zrušiť.

      Vyhlasovateľ súťaže neuzatvorí Zmluvu s uchádzačom, ktorý má voči vyhlasovateľovi neuhradené záväzky po lehote splatnosti.

       

      V Banskej Bystrica, dňa 08.12.2020

      Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy


      II.

      Spojená škola v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/31 Zb., odd. 3 Obchodná verejná súťaž § 281 až § 288 a v súlade s od. IV. Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenechanie nebytových priestorov do nájmu v budove Spojenej školy, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica

       

      Identifikácia vyhlasovateľa:

      Názov:                 Spojená škola

      Adresa:                Školská 7, 974 01 Banská Bystrica

      Zastúpený:          Ing. Ján Žuffa, riaditeľ školy

      IČO:                      37956108

      DIČ:                      2021885690

      Tel.:                      048/4133113

      E-mail:                 ss.skolska7@gmail.com

       

      1. Predmet súťaže

      Prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica o výmere 585 m2 v budove, ktorá je majetkom BBSK na Zvolenskej ceste 18, Banská Bystrica. Predmetom súťaže sú nasledovné priestory:

           1. poschodie:

             Chodba – 254 m2

             Učebňa č. 11 -   42,3 m2

             Učebňa č. 12 -   67,2 m2

             Učebňa č. 13 – 62,8 m2

             Učebňa č. 14 – 67,3 m2

             WC muži – 19 m2

             Technická miestnosť -  4,6 m2

             Vstupná miestnosť WC ženy – 5 m2

              Spolu                                        585 m2                    

       

      1. Doba prenájmu

       12 mesiacov, január 2021 – december 2021

      1. Typ zmluvy:

      Zmluva o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

      1. Podmienky súťaže a lehota na predkladanie návrhov:

      Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na informačnej tabuli Spojenej školy, internetovej stránky Spojenej školy súčasne s uverejnením v regionálnej tlači. Návrh do súťaže predkladá účastník v písomnej forme v slovenskom jazyku do 23.12.2020 do 11:00 hod. na adresu Spojenej školy, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica, v sídle vyhlasovateľa súťaže a to osobne, kuriérom, poštovou zásielkou (rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) v neporušenej zalepenej obálke na ktorej uvedie meno, adresu účastníka a označenie „Obchodná súťaž – SOŠE Zvolenská cesta“. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne nebudú do verejnej súťaže zarátané. Návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.

      Súťaže sa nemôže zúčastniť záujemca, ktorý ma neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči organizáciám BBSK.

      1. Lehota na prijatie najvhodnejšieho návrhu a lehota na oznámenie vybraného návrhu:

      Vyhlasovateľ príjme najvhodnejší návrh najneskôr do 3 pracovných dní od dňa uplynutia lehoty na predloženie návrhu a súčasne bude účastníkov informovať o víťazovi obchodnej verejnej súťaže, alebo o ukončení verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu.

      1. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži:
      • v obálke účastník -  identifikačné údaje: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO
      • návrh ceny nájomného uvedeného v Eurách ročne za priestor vyhradený na prenájom, pričom minimálna cena je stanovená vo výške 4800 EUR ročne. Vo výške nájomného nie je zahrnutá výška vedľajších nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov (elektrická energia a pod.). Spôsob výpočtu výšky prevádzkových nákladov bude uvedený v Zmluve.

       

      1. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:

      Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s tým účastníkom, ktorý splní súťažné podmienky a predloží najvhodnejší návrh z hľadiska ceny v € základného nájomného. Vedľajšie náklady nezahrnuté do základného nájomného sú platby za energie, vykurovanie, podiel dane z nehnuteľnosti a ostatné prevádzkové náklady a náklady za poskytnuté služby, ktoré bude nájomca uhrádzať mesačne základe Zmluvy. Víťazný uchádzač bude upovedomený písomne alebo elektronicky a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy. Zmluvu navrhne vyhlasovateľ OVS. Uzatvorená zmluva nesmie byť v rozpore s víťaznou cenovou ponukou uchádzača, podmienkami vyhlásenej OVS, zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja ani s ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

       

      1. Ostatné informácie

      Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje:

      • právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
      • neakceptovať dodatočnú zmenu návrhu účastníka po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov,
      • predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
      • meniť návrhy alebo súťaž zrušiť.

      Vyhlasovateľ súťaže neuzatvorí Zmluvu s uchádzačom, ktorý má voči vyhlasovateľovi neuhradené záväzky po lehote splatnosti.

       

      V Banskej Bystrica, dňa 08.12.2020

      Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy


      III.

      Spojená škola v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/31 Zb., odd. 3 Obchodná verejná súťaž § 281 až § 288 a v súlade s od. IV. Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenechanie vonkajších nebytových priestorov do nájmu v objekte Spojenej školy, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica

       

      Identifikácia vyhlasovateľa:

      Názov:                 Spojená škola

      Adresa:                Školská 7, 974 01 Banská Bystrica

      Zastúpený:          Ing. Ján Žuffa, riaditeľ školy

      IČO:                      37956108

      DIČ:                      2021885690

      Tel.:                      048/4133113

      E-mail:                 ss.skolska7@gmail.com

       

      1. Predmet súťaže

      Prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, SOŠ Elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica o výmere 25 m2 – vonkajšie priestory - garáž.

      1. Doba prenájmu

       12 mesiacov, január 2021 – december 2021

      1. Typ zmluvy:

      Zmluva o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

      1. Podmienky súťaže a lehota na predkladanie návrhov:

      Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na informačnej tabuli Spojenej školy, internetovej stránky Spojenej školy súčasne s uverejnením v regionálnej tlači. Návrh do súťaže predkladá účastník v písomnej forme v slovenskom jazyku do 23.12.2020 do 11:00 hod. na adresu Spojenej školy, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica, v sídle vyhlasovateľa súťaže a to osobne, kuriérom, poštovou zásielkou (rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) v neporušenej zalepenej obálke na ktorej uvedie meno, adresu účastníka a označenie „Obchodná súťaž – vonkajšie priestory“. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne nebudú do verejnej súťaže zarátané. Návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.

      Súťaže sa nemôže zúčastniť záujemca, ktorý ma neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči organizáciám BBSK.

      1. Lehota na prijatie najvhodnejšieho návrhu a lehota na oznámenie vybraného návrhu:

      Vyhlasovateľ príjme najvhodnejší návrh najneskôr do 3 pracovných dní od dňa uplynutia lehoty na predloženie návrhu a súčasne bude účastníkov informovať o víťazovi obchodnej verejnej súťaže, alebo o ukončení verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu.

      1. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži:
      • v obálke účastník -  identifikačné údaje: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO
      • návrh ceny nájomného uvedeného v Eurách ročne za priestor vyhradený na prenájom, pričom minimálna cena je stanovená vo výške 600 EUR ročne.

       

      1. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:

      Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s tým účastníkom, ktorý splní súťažné podmienky a predloží najvhodnejší návrh z hľadiska ceny v € základného nájomného. Víťazný uchádzač bude upovedomený písomne alebo elektronicky a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy. Zmluvu navrhne vyhlasovateľ OVS. Uzatvorená zmluva nesmie byť v rozpore s víťaznou cenovou ponukou uchádzača, podmienkami vyhlásenej OVS, zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja ani s ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

       

      1. Ostatné informácie

      Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje:

      • právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
      • neakceptovať dodatočnú zmenu návrhu účastníka po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov,
      • predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
      • meniť návrhy alebo súťaž zrušiť.

      Vyhlasovateľ súťaže neuzatvorí Zmluvu s uchádzačom, ktorý má voči vyhlasovateľovi neuhradené záväzky po lehote splatnosti.

       

      V Banskej Bystrica, dňa 08.12.2020

      Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy

       

       

       

      Uzavreté súťaže:


      Spojená škola v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/31 Zb., odd 3 Obchodná verejná súťaž § 281 až § 288 a v súlade s od. IV. Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenechanie nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením – prevádzkovanie automatu na jedlo a nápoje pre Budovu Odborného výcviku, Továrenská 29 Vlkanová

       

      Identifikácia vyhlasovateľa:

      Názov:                 Spojená škola

      Adresa:                Školská 7, 974 01 Banská Bystrica

      Zastúpený:          Ing. Ján Žuffa, riaditeľ školy

      IČO:                      37956108

      DIČ:                      2021885690

      Tel.:                      048/4133113

      E-mail:                 soustroj@stonline.sk

       

      1. Predmet súťaže

      Prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy o výmere 1 m2 v budove, ktorá je majetkom BBSK na Továrenskej 29, Vlkanová. Priestory sú výlučne určené na prevádzkovanie 1 ks automatu na jedlo a bezkofeínové a nealkoholické nápoje pre Spojenú školu. Sortiment musí zahŕňať bagety, sladkosti, minerálky, ostatné bezkofeínové nápoje a pod. Budúci nájomca je povinný dodržiavať podmienky Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.

      1. Doba prenájmu

       12 mesiacov, november 2020 – október 2021

      1. Typ zmluvy:

      Zmluva o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

      1. Podmienky súťaže a lehota na predkladanie návrhov:

      Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na informačnej tabuli Spojenej školy, internetovej stránky Spojenej školy súčasne s uverejnením v regionálnej tlači.. Návrh do súťaže predkladá účastník v písomnej forme v slovenskom jazyku do 28.10.2020 do 11:00 hod. na adresu Spojenej školy, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica, v sídle vyhlasovateľa súťaže a to osobne, kuriérom, poštovou zásielkou (rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) v neporušenej zalepenej obálke na ktorej uvedie meno, adresu účastníka a označenie „Obchodná súťaž – automat na jedlo a nápoje – neotvárať“. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne nebudú do verejnej súťaže zarátané. Návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.

      Súťaže sa nemôže zúčastniť záujemca, ktorý ma neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči organizáciám BBSK.

      1. Lehota na prijatie najvhodnejšieho návrhu a lehota na oznámenie vybraného návrhu:

      Vyhlasovateľ príjme najvhodnejší návrh najneskôr do 5 dní od dňa uplynutia lehoty na predloženie návrhu a súčasne bude účastníkov informovať o víťazovi obchodnej verejnej súťaže, alebo o ukončení verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu.

      1. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži:
      • V obálke účastník – fyzická osoba predloží fotokópiu dokladu s identifikačnými údajmi, právnická osoba fotokópiu výpisu z obchodného registra, alebo živnostenského registra /nie staršie ako 3 mesiace/, prípadne zriaďovaciu listinu.
      • návrh ceny nájomného uvedeného v Eurách/m2 ročne za priestor vyhradený na prevádzku jedného automatu na jedlá a bezkofeínové nápoje, pričom minimálna cena je stanovená vo výške 266 EUR/m2/ročne. Vo výške nájomného nie je zahrnutá výška vedľajších nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov (elektrická energia a pod.). Výška prevádzkových nákladov bude uvedená v zmluve, vypočítaná na základe Kalkulačného listu.
      • návrh druhu automatu (sortimentu, ktorý bude automat obsahovať), ktorý bude predmetom prenájmu

       

      1. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:

      Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s tým účastníkom, ktorý splní súťažné podmienky a predloží najvhodnejší návrh z hľadiska ceny v € za 1 m2 základného nájomného. Vedľajšie náklady nezahrnuté do základného nájomného sú platby za energie, vykurovanie, podiel dane z nehnuteľnosti a ostatné prevádzkové náklady a náklady za poskytnuté služby, ktoré bude nájomca uhrádzať na základe kalkulačného listu ku Zmluve. Víťazných uchádzač bude upovedomený písomne alebo elektronicky a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy. Zmluvu navrhne vyhlasovateľ OVS. Uzatvorená zmluva nesmie byť v rozpore s víťaznou cenovou ponukou uchádzača, podmienkami vyhlásenej OVS, zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja ani s ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

       

      1. Ostatné informácie

      Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje:

      • právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
      • neakceptovať dodatočnú zmenu návrhu účastníka po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov,
      • predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
      • meniť návrhy alebo súťaž zrušiť.

      Vyhlasovateľ súťaže neuzatvorí Zmluvu s uchádzačom, ktorý má voči vyhlasovateľovi neuhradené záväzky po lehote splatnosti.

       

      V Banskej Bystrica, dňa 13.10.2020

      Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy

       

       


      VO na prenájom nebytových priestorov - časti haly vo Vlkanovej

      Predmetom zmluvy bude nájom nebytových priestorov na Továrenskej ulici 29,  súpisné číslo 233, nachádzajúcej sa na pozemku,  parc.č.507/3, katastrálne územie Vlkanová, vedenej na LV č. 467. Prenajímateľ prenajme nájomcovi nasledovné nebytové priestory:

             Prízemie a jeho predbežná kalkulácia:

             Hala dielní .......................................................1000 m2  x 20,93 €/m2  =  20 932,51 €

             Č. 123 WC .........................................................   18,9 m2  x 29,87 €/m2  =    564,54€

             Č. 124 kuchynka.................................................    22,0 m2 x 19,90 €/m2  =    437,80 €

             Č. 125 závetrie ...................................................      9,7 m2 x  8,30 €/m2 =         80,50€

             Č. 126 schodisko ...............................................     22,5 m2 x  8,30 €/m2 =      186,75 €

             Č. 127 chodba ....................................................     11,5 m2 x  8,30 €/m2  =      95,45 €

             Č. 128 spojovacia chodba ..................................      19,0 m2 x  8,30 €/m2  =   157,70 €

             Č. 129 sklad .......................................................      39,0 m2 x 16,60 €/m2  =   647,40 €

             Č. l31 kancelária ...............................................       37,5 m2 x 19,90 €/m2  =   746,25 €

              Prízemie spolu                                                       1 180,10 m2                    22 836,39 €

       

              I. poschodie a jeho predbežná kalkulácia:

              Č. 214 chodba ..................................................        7,0 m2 x    8,30 €/m2  =        58,10 €

              Č. 215 skladový priestor...................................      86,0 m2 x  16,60 €/m2  =   1 428,00 €

              Č. 216 WC .......................................................        6,9 m2 x  29,87 €/m2  =      206,10 €

              Č. 219 predsieň ................................................         8,4 m2 x   8,30 €/m2  =       69,70 €

              Č. 221 umyváreň ..............................................       17,5 m2 x 29,87 €/m2  =     522,70 €

              Č. 222 kancelária .............................................        77,5 m2 x 16,60 €/m2  =  1 286,50 €

              I. poschodie spolu                                                    203,3 m2                          3 571,10 €

       

       

      V ý š k a     n á j o m n é h o

      Celková výška ročného nájomného predstavuje v predbežnej kalkulácií 27 420,00 €

      Uvedené ročné nájomné bude rozdelené na jednotlivé mesiace, tzn. mesačné nájomné predstavuje sumu 2 285€, bez DPH v predbežnej kalkulácií.

      Okrem nájomného sa nájomca zaviaže uhrádzať prenajímateľovi náklady za energie a služby v pomere z celkových fakturačných nákladov.

      V ý b e r   n a j v ý h o d n e j š i e h o   n á v r h u:

      Vyhlasovateľ vytvorí 3-člennú komisiu na vyhodnotenie najvýhodnejšieho návrhu. Komisia na vyhodnotenie návrhov zasadne dňa 27. 12. 2019 o 10.00 hod. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splní všetky podmienky a jeho návrh bude ekonomicky najvýhodnejší. Víťaz bude o svojom víťazstve upovedomený písomne alebo elektronicky a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.

      - Lehota na oznámenie vybraného návrhu: Vyhlasovateľ oznámi (písomne alebo elektronicky) výsledok súťaže všetkým uchádzačom, ktorých návrhy splnili podmienky súťaže v termíne do 5 pracovných dní od zasadania komisie na vyhodnotenie návrhov.

      - Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Zároveň si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

      - Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

      Ponuky je potrebné predložiť osobne alebo poštou na adresu Spojená škola, Školská 7, 97401 Banská Bystrica v zalepených obálkach označených značkou: "Nebytové priestory Vlkanová".

      Bližšie informácie u Ing. Viktora Lihana na telefónnom čísle 048/4131065, 048/4133113

      Ukončenie predkladania ponúk: 27.12.2019 do 09:00 hod.

      V Banskej Bystrici dňa 02. 12. 2019

       


      I. VO na prenájom nebytových priestorov - 3 kusy automatov na nápoje

      Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystrica v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestoru na prevádzkovanie nealkoholických, bezkofeinových teplých nápojov.

      1. Identifikácia vyhlasovateľa:

      Názov organizácie: Spojená škola

      Sídlo organizácie: Školská 7 974 01 Banská Bystrica

      Zastúpený: Ing. Ján Žuffa

      IČO: 37956108

      DIČ: 2021885690

      Kontaktná osoba: Ing. Viktor Lihan

      email: lihan.viktor@gmail.com

      tel.: 048/4133113

      2. Predmet súťaže: priestory na prevádzkovanie automatov na nealkoholické, bezkofeinové teplé nápoje v troch budovách Spojenej školy, v každej 1m2 na prevádzku jedného uvedeného automatu na nápoje, t.j. dokopy 3 kusy automatov a to následne:

      2.a) prenájom nebytového priestoru na chodbe školy na prízemí budovy Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica. Priestor je vybavený prípojkou pitnej vody a elektrickou zásuvkou a je určený výlučne na prevádzkovanie 1 kusu automatu na nealkoholické, bezkofeinové teplé nápoje. Budúci nájomca je povinný dodržiavať podmienky Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

      2.b) prenájom nebytového priestoru na chodbe školy na prízemí budovy Spojenej školy, Zvolenská cesta č.18, Banská Bystrica. Priestor je vybavený prípojkou pitnej vody a elektrickou zásuvkou a je určený výlučne na prevádzkovanie 1 kusu automatu na nealkoholické, bezkofeinové teplé nápoje. Budúci nájomca je povinný dodržiavať podmienky Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

      2.c) prenájom nebytového priestoru na chodbe školy na prízemí budovy Spojenej školy, Továrenská 29, Vlkanová. Priestor je vybavený prípojkou pitnej vody a elektrickou zásuvkou a je určený výlučne na prevádzkovanie 1 kusu automatu na nealkoholické, bezkofeinové teplé nápoje. Budúci nájomca je povinný dodržiavať podmienky Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

      3. Typ zmluvy: zmluva o nájme nebytových priestorov v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov.

      4. V obálke účastník predloží:

      a) doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba predloží overenú kópiu OP, právnická osoba predloží overenú kópiu výpisu z obchodného registra.

      b) návrh ceny nájomného uvedeného v Eurách/m2 ročne za priestor vyhradený na prevádzku jedného automatu na nápoje (1m2), pričom minimálna cena nájomného je stanovená vo výške 200 Eur/m2/ročne, (t.j. 600 Eur za 3 kusy automatov na nápoje za 1 rok prenájmu). Vo výške nájomného je zahrnutá výška vedľajších nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov (elektrická energia + vodné a stočné).

      5. Trvanie zmluvy: september 2019 – august 2021 Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú na 24 mesiacov

      6. Podmienky súťaže a lehota na predkladanie návrhov: - Predložený návrh musí byť podpísaný uchádzačom a musí obsahovať navrhovanú cenu za nájom podľa bodu 4.

      - Súťaž sa začína dňom uverejnenia výzvy na internetovej stránke  prenajímateľa http://spojenaskolabb.edupage.org/ v sekcii O škole v podsekcii Verejná obchodná súťaž a následne na propagačnej stránke Spojená škola Školská 7 Banská Bystrica zverejnenej na sociálnej sieti facebook.com.

      - Lehota na predkladanie návrhov: 24. 07. 2019 do 10:00 hod. na sekretariát riaditeľa školy. V prípade doručenia poštou musí byť návrh v stanovenej lehote doručený vyhlasovateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nie je možné predložené návrhy odvolať. Návrhy po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

      - Adresa, na ktorú je potrebné návrhy doručiť, je uvedená v bode 1 tejto výzvy.

      - Návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku a v mene EUR.

      - Obálka musí byť uzatvorená a zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať!“, heslom súťaže „VO automaty na nápoje“, ako aj obchodným menom a sídlom vyhlasovateľa a účastníka súťaže.

      - Súťaže sa nemôžu zúčastniť záujemcovia, ktorí majú voči našej organizácii neuhradené záväzky!

      7. Kritériá na vyhodnotenie návrhov: ekonomicky najvýhodnejší návrh - najvyššia ponuka.

      8. Doplňujúce informácie

      - Výber najvýhodnejšieho návrhu:

      Vyhlasovateľ vytvorí 3-člennú komisiu na vyhodnotenie najvýhodnejšieho návrhu. Komisia na vyhodnotenie návrhov zasadne dňa 24. 07. 2019 o 10.30 hod. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splní všetky podmienky a jeho návrh bude ekonomicky najvýhodnejší. Víťaz bude o svojom víťazstve upovedomený písomne alebo elektronicky a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.

      - Lehota na oznámenie vybraného návrhu: Vyhlasovateľ oznámi (písomne alebo elektronicky) výsledok súťaže všetkým uchádzačom, ktorých návrhy splnili podmienky súťaže v termíne do 10 pracovných dní od zasadania komisie na vyhodnotenie návrhov.

      - Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Zároveň si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

      - Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

      - Obhliadku predmetu nájmu je možné dohodnúť telefonicky na sekretariáte školy tel.: 048/4133113.

       

      Ing. Ján Žuffa - riaditeľ školy

      V Banskej Bystrici dňa 08. 07. 2019


       

      VO na prenájom nebytových priestorov - časti haly vo Vlkanovej

       

      Predmetom zmluvy bude nájom nebytových priestorov na Továrenskej ulici 29,  súpisné číslo 233, nachádzajúcej sa na pozemku,  parc.č.507/3, katastrálne územie Vlkanová, vedenej na LV č. 467. Prenajímateľ prenajme nájomcovi nasledovné nebytové priestory:

             Prízemie a jeho predbežná kalkulácia:

             Hala dielní .......................................................1000 m2  x 19,92 €/m2  =  19 920 €

             Č. 123 WC .........................................................   18,9 m2  x 29,87 €/m2  =    564,54€

             Č. 124 kuchynka.................................................    22,0 m2 x 19,90 €/m2  =    437,80 €

             Č. 125 závetrie ...................................................      9,7 m2 x  8,30 €/m2 =         80,50€

             Č. 126 schodisko ...............................................     22,5 m2 x  8,30 €/m2 =      186,75 €

             Č. 127 chodba ....................................................     11,5 m2 x  8,30 €/m2  =      95,45 €

             Č. 128 spojovacia chodba ..................................      19,0 m2 x  8,30 €/m2  =   157,70 €

             Č. 129 sklad .......................................................      39,0 m2 x 16,60 €/m2  =   647,40 €

             Č. l31 kancelária ...............................................       37,5 m2 x 19,90 €/m2  =   746,25 €

              Prízemie spolu                                                       1 180,10 m2                    22 836,39 €

       

              I. poschodie a jeho predbežná kalkulácia:

              Č. 214 chodba ..................................................        7,0 m2 x    8,30 €/m2  =        58,10 €

              Č. 216 WC .......................................................        6,9 m2 x  29,87 €/m2  =      206,10 €

              Č. 219 predsieň ................................................         8,4 m2 x   8,30 €/m2  =       69,70 €

              Č. 221 umyváreň ..............................................       17,5 m2 x 29,87 €/m2  =     522,70 €

              Č. 222 kancelária .............................................        77,5 m2 x 16,60 €/m2  =  1 286,50 €

          I. poschodie spolu                                                    117,3 m2                          2 143,10 €

       

      V ý š k a     n á j o m n é h o

      Celková výška ročného nájomného predstavuje v predbežnej kalkulácií 24 979,49 €

      Uvedené ročné nájomné bude rozdelené na jednotlivé mesiace, tzn. mesačné nájomné predstavuje sumu 2 081,62 €, bez DPH v predbežnej kalkulácií.

      Okrem nájomného sa nájomca zaviaže uhrádzať prenajímateľovi náklady za energie a služby v pomere z celkových fakturačných nákladov.

      V ý b e r   n a j v ý h o d n e j š i e h o   n á v r h u:

      Vyhlasovateľ vytvorí 3-člennú komisiu na vyhodnotenie najvýhodnejšieho návrhu. Komisia na vyhodnotenie návrhov zasadne dňa 28. 12. 2018 o 10.00 hod. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splní všetky podmienky a jeho návrh bude ekonomicky najvýhodnejší. Víťaz bude o svojom víťazstve upovedomený písomne alebo elektronicky a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.

      - Lehota na oznámenie vybraného návrhu: Vyhlasovateľ oznámi (písomne alebo elektronicky) výsledok súťaže všetkým uchádzačom, ktorých návrhy splnili podmienky súťaže v termíne do 5 pracovných dní od zasadania komisie na vyhodnotenie návrhov.

      - Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Zároveň si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

      - Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

      Ponuky je potrebné predložiť osobne alebo poštou na adresu Spojená škola, Školská 7, 97401 Banská Bystrica v zalepených obálkach označených značkou: "Nebytové priestory Vlkanová".

      Bližšie informácie u Mgr. Petra Zachara na telefónnom čísle 048/4131065, 048/4133113

      Ukončenie predkladania ponúk: 28.12.2016 do 09:00 hod.

      V Banskej Bystrici dňa 13. 12. 2018

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
   • ss.skolska7@gmail.com
   • sosakcienovinky@gmail.com
   • 048/413 31 13 - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania
   • 048/416 37 81 - SOŠ elektrotechnická
   • Školská 7, 974 01, Banská Bystrica
   • IČO: 37956108
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 371